Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3609 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, [15 July 1765] n.s.
Dated Undated, but presumably written in July 1765. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Jag har läsit Wälb[orne] H[err] Öfwerst[e] Strussenfelts härliga rön om Holothuria Phantapus, som är så wackert och prächtigt, att det intet kan förbättras.

Uti ingen dehl af naturkunnigheten saknas ännu så mycket, som uti Molluscis, hwar af Holothuriae utgiöra ett genus; och det för den orsak, att desse diur bewarade hopdragas och kunna sedan ej utredas; måste altså endast af dem som bo på, äller wid hafwet, beskrifwas. Badesch är den enda som i dem praesterat något karlwulit, men hafwer doch rätt få slag. Denne är så sälsam, att jag ej haft mig henne bekant tillförene af någon author. Önskar därföre att detta wackra rön som så lifligen föreställer ett nytt diur, måtte snart blifwa allmänt. jag wet där wid intet att tillägga äller ifråntaga.

Carl v[on] Linné

upSUMMARY

Linnaeus has read Alexander Michael von Strussenfelt’sStrussenfelt, Alexander Michael von
(1716-1797). Swedish. Major
general.
observation on Holothuria Phantapus which he found very good [see Linnaeus to Strussenfelt, 27 June 1765Letter L3600].

The molluscs, of which Holothuriae is one genus, are the least studied part of natural history. Badesch [Linnaeus means Johann Baptist BohadschBohadsch, Johann Baptist
(1724-1768). ?. Professor of botany
and pharmacology, Prague.
has published something but not much [Linnaeus refers to the De quibusdam animalibus marinisBohadsch, Johann Baptist De
quibusdam animalibus marinis, eorumque
proprietatibus, orbi litterario vel
nondum vel minus notis, liber. Cum
nonnullis tabulis aeri incisis, ab
auctore super vivis animalibus
delineatis
(Dresden, 1761).
]. Linnaeus wishes that this new observation shall be spread.

upMANUSCRIPTS

b. contemporary copy (KVA, Bergius, XIV, 368). a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1]

upEDITIONS

1. Egenhändiga anteckningar (1823), p. 192-193   p.192  p.193.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 280-281   p.280  p.281.