Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3610 • Carl Linnaeus to Lars Salvius, 30 July 1765 n.s.
Dated 1765 d 30 julii. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edel och Högachtad H[err] Directeur

När jag inkom till staden får jag H[err] Directeurens af d[en] 29, ock skall så snart första säkra resande till stockholm bedömmes, m[anu]ss[cript] öfwersända. Hwad arbete, läsning och sambling här är, får H[err] Directeuren sielf se. jag som aldrig tänker mera utgifwa det, har anwändt all flit möda ock arbete, att detta mitt sista ock sambling af alt det jag lärt må utkomma wärdigt. Första arken hoppas jag få se med posten till des alt kommer i gång, ty jag är säker det H[err] Directeuren är så angelägen som jag, att det kommer wärdigt.

Hwad örterne angår till H[errar] Bergius så har jag dem lofvat redan då de woro hos mig och skall dem sända så snart jag flyttar till staden och får en dag på mig att dem utgallra.

Lycka till arbetet; men tänk emedlertid på huru H[err] Directeuren kan sända wärket till London, Montpellier och Italien, så snart det utkommer, så skall afsättningen blifwa swar nog.

jag förbl[ifwer]
Edel ock Högachtad H[err] Directeurens
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1765
d[en] 30 julii

Directeuren
Edel och Högachtad
H[err] Lars Salvius
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus writes to Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
to thank him for his letter dated 29 July [1765; this letter has not come down to us]. Linneaus promises to send his answer by the first reliable post to Stockholm. Linnaeus says that he has worked very hard and that he is anxious for an excellent result. He also hopes that Salvius will send him the first pages by post and that Salvius is a anxious for the result as Linnaeus himself [Linnaeus is discussing the publishing of the forthcoming 12th edition of the Systema naturae, 12th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
].

He writes that he will send the promised plants to Peter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeusís student.
Correspondent of Linnaeus.
as soon as he has moved back to town.

He asks Salvius to think about the profits from the book when it is published in London, Montpellier and Italy.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Nordiska museets arkiv, I. Kalmberg collection). [1] [2] [3]