Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3612 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 23 July 1765 n.s.
Dated 1765 d. 23 juli.. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste H[err] Broder.

Hela tiden har jag liggat på landet att hämta krafter, äta smultron och hwila mig; hwar af jag tagit mig dageligen.

Det är mig hiertel fägnesamt höra att M[in] H[err] Br[oder] ock får smaka den innocente werlden någre dagar i sin lifstid.

Ach om M[in] Br[oder] woro så gunstig och hälsade på mig här på landet, att wij fingo gå ett par dagar uti wår innocence tillsamans. jag bor ej långt från M[in] K[iäre] Br[oder] jag bor allenast 1/4 mihl från Malma giästgifware gård, altså knapt 6 mihl från Stockholm.

Om M[in] K[iäre] Br[oder] råkar mera Tripolium, så tag där af några frön åt mig, ty han har för ett par åhr sedan gått bort i Trägården.

M[in] K[iäre] Br[oder] Cimicifuga skiuter stielk och lärer i åhr gifwa blommor; få se om den kan gifwa frucht; hon är wähl den mäst Tetra jag kiänner till luchten.

Fumaria spectabilis, som aldrig warit i Europa, hwars frö jag fick från Camtschacca i wåras, har nu ett stånd nyss upkommit af frön; flere wänta wij; hon moste tola wåra wintrar, då hon wähl blifwer i Sverige den allmännaste för sine skiöne blommor.

Profess[or] Sauvages fick så swaga ögon att han hwarken kunne läsa äller skrifwa; har corresponderat om sine ögon öfwer hela werlden, och försökt alt. Han skrifwer att det jag ordinerade har nu aldeles restituerat hans syn; jag har glömt sielf hwad det war och begiärt wetta af honom huru han procederat.

Af Bar[on] Münchhausen har jag fått åtskilliga bref. Han studerar braf Botaniquen ätter mina principier

Schaeffer utgifwer figurer på Insecterne

Hanov philosoph[icus] i Dantzig corresponderar de Homine et Simiis.

Gref Bernsdorff i Danmark har lofwat mig Forskåhleana, då de komma

Kleynhof har sändt mig beskrifning på Botaniska trägården på Java i ostindien

Hope har sändt stor sambling af frön från Canada

Schreber har utgifwit sin första decuria rarior[orum] plantarum

Commelina cristata blommar nu hos oss. nytt älliest intet

jag är Min H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala Hamarby
1765 d[ie] 23 julii

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stcokholm

upSUMMARY

Linnaeus has been in the country for some time, eating wild strawberries and resting. He has grown stronger.

Linnaeus is glad that Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
has also had some vacation.

Linnaeus wishes that Bäck would come and visit him in Uppsala. He is not so far away, just a quarter of a Swedish mile from the inn at Malma, or just six from Stockholm.

If Bäck happens to see more of Aster tripolium, Linnaeus asks him to take some seeds for him, because it has died in Linnaeus’s garden.

The Cimicifuga that Linnaeus had got from Bäck is growing and is likely to flower this year. Its smell is one of the most bitter that Linnaeus knows.

Fumaria spectabilis grows from seeds that Linnaeus got from Kamtschatka in the spring. It is new to Europe. Linnaeus thinks that it must stand hard winters, so it will become one of the most common plants in Sweden, due to its beautiful flowers.

François Boissier de La Croix de SauvagesSauvages, François Boissier de
La Croix de
(1706-1767). French.
Botanist and clergyman and physician,
professor in medicine at Montpellier.
Correspondent of Linnaeus.
had trouble with his eyes, so that he could neither read nor write. He has corresponded about his eyes all over the world and tried everything. He has written to Linnaeus that a treatment that Linnaeus gave him has helped him, after he had tried everything else without result. Now, Linnaeus has forgotten what he prescribed, so he has asked Sauvages to tell him.

Otto von MünchhausenMünchhausen, Otto von
(1716-1774). German. Chancellor of
Göttingen University. Correspondent
of Linnaeus.
has written several letters to Linnaeus [Linnaeus to 18 November 1764Letter L3475, 27 February 1765Letter L3534, 30 June 1765Letter L3524]. He makes great progress following Linnaeus’s principles.

Jacob Christian SchaefferSchaeffer, Jacob Christian
(1718-1790). German. Lutheran pastor
and superintendent, Regensburg.
Correspondent of Linnaeus.
is publishing pictures of insects [Icones insectorumSchaeffer, Jacob Christian
Icones Insectorum circa Ratisbonam
indigenorum, coloribus naturam
referentibus expressae
, 3 vols.
(Regensburg, 1766-1779)
].

M ichael Christopher HanovHanov, Michael Christopher
(1695-1773). German. Professor of
philosophy and librarian, Danzig.
Correspondent of Linnaeus.
in Danzig exchanges letters with Linnaeus about humans and monkeys [see Hanov to Linnaeus, 20 May 1765Letter L3590].

Johan Hartvig Ernst BernsdorffBernstorff, Johan Hartvig Ernst
(1712-1772). Danish. Count. Minister of
foreign affairs. Correspondent of
Linnaeus.
has promised Linnaeus material from Pehr ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
, when it comes to Denmark.

Christian KleynhoffKleynhoff, Christian (?-?).
Dutch?. Correspondent of Linnaeus.
has sent Linnaeus a description of the botanical garden on the island of Java.

John HopeHope, John (1725-1786).
British. Doctor of medicine, professor
of botany, Edinburgh. Correspondent of
Linnaeus.
has sent a large collection of seeds from Canada.

Johann Christian Daniel von SchreberSchreber, Johann Christian Daniel von
(1737-1810). German. Physician
and botanist. Became doctor of medicine
at Uppsala under Linnaeus in 1760.
Professor of botany and director of the
botanical garden of Erlangen.
Correspondent of Linnaeus.
has published his first set of pictures of rare plants [Icones et descriptiones plantarumSchreber, Johann Christian Daniel von
Icones et descriptiones
plantarum minus cognitarum
(Halle,
1766).
]

Commelina cristata is flowering.

No other news can be reported.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 135-137   p.135  p.136  p.137.