Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3617 • Carl Linnaeus to Lars Salvius, 15 July 1765 n.s.
Dated 1765 d. 15 julii. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edel och Högachtad H[err] Directeur

För betygad gunst med mine bref öfwersändande tackar jag ödmiukast, valuta skall jag sända prompt, allenast jag får wetta mitt debet.

nu är hög tid för mig få wetta om H[err] Directeuren will uplägga Systemet, att jag där äfter må passa mig. jag hade wäntat swar på mitt senaste ja äller nej, men ej fått. Frågas om H[err] Directeuren gifwer mig en specie ducat arket, för detta som dett förra? är dett så, woro allenast mitt påstående att få dett för sista gången correct tryckt, hwilket ock woro H[err] Directeuren angelägit, ty annors kan det gå med dett, som med Leipsiske editionen af Systemet att ingen will kiöpa den editionen för de månge tryckfel af hwilka hon är berychtad. Sågo H[err] Directeuren sielf mitt M[anu]ss[cript] och där af mitt arbete, kunne han dömma sielf om min flit, ock om någon som hade haft de förre editioner kan umbära denna. Hwad hälst det är lätt oss ej krusa, utan säga positive; ty jag hade ock H[err] Directeuren hade kunnat haft länge sedan första tomen tryckt, ock jag Collegium Diaeteticum renskrifwet, om detta ej liggat på mig. Mine dagar löpa fort, och hwad jag skall giöra måste snart ske. wij äro redan gamble, och jag tror jämngamble; wij hafwa bägge utsläpat oss. bägge fölgts åht här i tiden; Med den åtskillnad att H[err] Directeuren warit Fortunae och jag den fattiga Palladis filius.

förbl[ifwer] Min Gynnares
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1765
d[en] 15 Julii.

Directeuren
Edel och Högachtad
H[err] Lars Salvius
Stockholm

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Göteborgs universitetsbibliotek, Musei arkiv no 1303bis). [1] [2]