Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3646 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 29 October 1765 n.s.
Dated 1765 d. 29 October.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

jag fick M[in] K[iäre] Br[oder]s förra; har jag intet swarat är mitt fehl; men jag mins ej annat. jo jag swarade och brefwet assignerades på stockholm.

Så är wår ärliga Klingenstierna död; han war en beskedelig och jämn karl; nulli gravis. hade han arbetat äfter sin capacitet, så hade han kunnat blifwit 1000 gånger större. Han hade ett makalöst stadigt hufwud. Voltemat är ock död; qwick, men ej så ren som Klingenstierna. Stiernorne skynda sig till neder gången, den ena äfter den andra. jag är nu mot horizonten; Min Bror har långt till aftonen; den som är borta fruchtar ej tidernes farliga öden. Skilsmässan är swår; det onda är intet. mehercle nullus vitam assumsisset, nisi inscio daretur. Hic homo homini Deus & Diabolus; hominemque perdere homini juvat.

jag hade sist i förra weckan

1. sista dehlen af Mullers icones till hans Dictionarium, som woro rara och vackre.

2. Ehrets selecta af Trewio utgifne in superlativo wackre

3. Tabulae Burmanni till det wärk han ärnar utgifwa om indianiske örter, 63 tabeller, flere figurer på hart.

4. Trägårdsmästarens i Jacob uptorkade örter få, och ej rare.

5. frön från Indien

och en hop annat misk Matsk;

några insecter från södra Europa. noga beskrifning på blomman af Sanguis Draconis

jag har arbetat hela 4 dagar på Burmans tabeller.

Wist är det lika mycket hwilket Adiantum man tager; altså kan man bruka europaeiska, om man så nödwändigt behöfwer ett mere exsiccans.

Sem[en] Phellandrii emot Lungsot är ej underligit, men mera att i där ej bruka de andre nye giftige Medicamenter

ifrån Forskåhls har jag ännu ej hört det minsta.

Gud uppehälle Min K[iäre] Br[oder] wid hälsa och muntert humeur.

jag är
Min H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1765
d[ie] 29 october

Om Min Broder råkar Hofintendenten Rehn, så skäm ut honom, som ej skaffar mig mitt gipshufwud, som Hennes M[ajestä]t lätt senast aftaga. Han lofwade mig, men giör intet, säg sal[ig] Hårleman giorde ej så.

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 137-138   p.137  p.138.