Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3702 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 9 January 1766 n.s.
Dated d. 9. Januar:1766.. Sent from Åkerö (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Åkerö d[en] 9. Januar[ii] 1766.

Wälborne Herr Archiater, Professor, och
Riddare,

In til grafwen följa mig Herr Archiatrens och Riddarens ömma hierta, och många wännskaps prof. Mitt genliud är och det samma år från År. Herrans swalckande nåd, under heta tider, förfriska wåre späde wetenskaper, och gifwe deras Föreståndare och idkare nya och fördubblade krafter! H[err] Archiatren är ibland desse senare så utmärckt, att dess wälgång, in-och ut-Rikes önskas af alle dem som lius och grundad underwisning söka. Dess högtvuxna namn hugne dess lefnad i mångfaldige år, till thess han, mätt af ålder och krantsar, sielf sin förlossning önskar! Herr Archiatrens hus och hem ware honom en glad hwilostad, sedan Marck och blomster gladt sig öfwer deras Foster Faders och ypperste Ordningsmans besök!

Myckna flera önskningar af sällhet hyser mitt hiärta; men min hand är matt och mina ögon skumma; och närmare Wälsignelsens lefwande kiälla torde jag innan kårt få fulkomna mine Förböner för de wänner, som ey på tidens wingar flycktige warit.

Herr Archiatren och Riddaren kiänner nogast hela ört-riket, och alle dess inbyggares art, lynne, egenskaper, kraft, styrcka och wärckan; men wåra tider utwisa en oenighets siuka, emot hwilcken ingen krydda uprunnen är; Dock heter det, med dens Högstes hielp, nu som förr: increpavit ventos et mare; et facta est tranquillitas magna.

Med beständig tilgifwenhet förbl[ifwer] jag oföränderligen
Wälborne Herr Archiatrens och Riddarens
tienstskyldigste trogne
tienare
Carl G[ustaf] Tessin

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes a New Year letter to Linnaeus and praises him.

Tessin remarks on the strange colour of the lakes that appears until they are frozen and covered with ice. Tessin does not know if the same phenomenon is observable also in Uppsala. Tessin writes that the ice is still thin although it is a hard winter and asks if this might be due to the comparatively high temperature of the water and if it strengthens the theory that ice comes from the bottom of the lakes.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 175-176). [1] [2] [3]