Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3704 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 1 January 1766 n.s.
Dated 1766 d. 1 Januari.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater
Min högtärade H[err] Broder.

Lycka och wälsignelse till ett nytt åhr. Min hierteliga fägnad skall wara att höra Min K[iäre] Broders hus stå i sitt wanliga flor; Gud beware det ifrån all olycka. Anmäla min wördnad och lyckönskan till nådiga fru Syster; och de små söta Min Broders arvingar.

Här är i werlden intet bestånd, ingen trygghet; alt är i omwäxling, universum regitur discordium rerum lucta. jag med mine jämn åhrige [ äro] nu i den tid, att wij ti ena på afskedd. Min K[iäre] Br[oder] har än många åhr öfriga, men de löpa fort.

Emedlertid önskar jag, att M[in] Br[oder] må utlefwa D[octor] Pettersson, att hans survivance må förswinna.

Archiater Rosensten är blefwen siuk; han åldras ock mycket.

jag har roat mig i höst att utarbeta clavem medicinae. Där äro 2ne nycklar till Medicinska heligdomen. Den ena har jag säkert igienfunnit; jag menar mig och fått den rätta andra; Min K[iäre] Bror lärer le här åht; men om M[in] H[err] Br[or] sågo honom, tror jag Min K[iäre] Br[or] skulle tänka mildare.

En Siren är mig sänd ifrån America; men ett species som är litet ock knapt halfannat quarter. hon har allenast 2 armar och händer; inga fötter. nedersta delen liknar en åhl. Hon har både giähl (Branchias) som fisk, och lungor 2 som de fulkomligare diur.

Lef säll och lyckelig. jag är Min
Kiäraste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1766
d[en] 1 Januari

Archiatern
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus wishes Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
a happy new year and asks Bäck to forward his good wishes to his wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
] and his children.

Nothing is certain in the world. Everything is changing, and all the parts of the universe fight between themselves. Linnaeus and those of the same age consider retiring. Bäck has some more years until then, but they pass fast.

However, Linnaeus hopes that Bäck will survive Peter Petersen von Heidenstam Petersen von Heidenstam, Peter
(1708-1783). Swedish.
Physician-in-ordinary to Adolf Fredrik.
Correspondent of Linnaeus.
.

Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
has been taken ill, and he is ageing fast.

Linnaeus has been working at Clavis medicinae duplexLinnaeus, Carl Clavis
medicinae duplex, exterior &
interior
(Stockholm, 1766). Soulsby
no. 980.
, giving two keys to medicine. Linnaeus is sure of one of them and thinks that the second one is also correct. Bäck may smile at this, but after seeing it he might change his mind.

Linnaeus has received a specimen of a Siren from America. It is small and has two arms but no feet, so the back part is like an eel. It has both gills like a fish and lungs like other animals.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 138-139   p.138  p.139.