Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3713 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 18 February 1766 n.s.
Dated 1766 d. 18 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

i Tisdags äller i dag 8 dagar sedan war Arch[iater] Rosensten in angustiis och krafterne togo så anseligen af att jag miste modet. men mot aftonen äl[le]r natten bröt siukdomen sig och [han har] tagit sig hwar dag att blifwa bättre; doch är ännu ej crisis completa, utan urina turbida non praecipitanda, doch hoppas utan all fara.

i Freddags ankom H[err] Strandberg och war här ett par dag[ar], doch föreskref intet annat utom det wij brukat, mer än det han hade med sig Saltser watn; som då och då druckets.

Med Ass[essor] Strandberg sände jag några Snäckor, ty han reste så hastigt, då jag tänkt han skolat här blifwit 8 dagar.

Sirenen är wist ett amphibium; men med både lungor och giähl s[ive] Branchiis. forte e levi tumulo produxere olympum veteres; hwar och icke, är Sirenen ett purt figmentum.

i dag har Arch[iater] Rosenstens urine warit nog röd, utan att grumlas, utan sediment; wid middags tiden, då han tog in sin China fick han upkastning. nu har han stark swett. jag är bara rädd att långsamheten af siukdomen slår föttren undan honom. Han ber mig hälsa Min K[iäre] Bror hierteligen.

jag förbl[ifwer]
Min H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1766
d[en] 18 febr[uari]

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Last Tuesday, Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
had been near death, but the illness had turned to the better towards evening, so now Rosénstein is getting better every day. He has not recovered completely, his urine is not quite in order, but Linnaeus hopes that the crisis has passed.

Zacharias StrandbergStrandberg, Zacharias
(1712-1792). Swedish. Admirality
physician.
had visited Linnaeus for a couple of days. He had brought water from Salz, which they had tried.

When Strandberg left, Linnaeus had sent some shells with him. He left sooner than Linnaeus had expected.

The siren is an amphibian with both gills and lungs. The ancients may have made something out of very little, for the siren is not entirely fictitious.

Linnaeus describes the appearance of Rosénsteins’s urine on this day: red, without mud or sediment. He vomited when he had taken his china at midday, and now he is sweating profusely. Linnaeus is afraid that the prolonged illness will weaken him. Linnaeus forwards regards to Bäck from Rosénstein.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 140-141   p.140  p.141.