Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3719 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 11 February 1766 n.s.
Dated 1766 d. 11 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

jag har alla dagar, alt ifrån andra dagen juhl, måst städse wa-rit hos Arch[iater] Rosensten, som warit älendig i Upsala febren; här på blef han frisk, då plåckade jag ihop några snäckor till lille H[err] Baeck, men we mig om jag haft tid att skrifwa namn på dem för myckna folket under marknaden.

Rosensten war ej 5 dagar frij från febren för än en lumpen alteration giorde en ny feber, som war dubbelt wärre äl[le]r farligare än den förra. i går och förgårs war jag rädd om hans lif hwar timma. urinen är fatal (jumentorum), gick oändeligen litet och krafterne förswunno totalt.

Nu håller wår Ritare på att afrita min Siren, går det så wähl som alt annat, hafwa wij heder där af. Men wåra Herrar Ritmästare giöra alt med attention äl[ler] en rad om dagen. Disputacen har jag utkastat. Det giör mig ondt om min Swåger D[octo]r Kahlmeter, som skall draga af. Det woro önskeligt han kunne få accordera med någon för sine månge bara och arma hustru.

Arch[iater] Rosens siukdom går mig förskräckeligen till sinnes. När han kom hit från Stockholm darrade han, att han ofta ej fick skeden till munnen utan beswär. annan dag juhl stante [han] i Upsala febren. Den war enwis i högsta grad; han evacuerade med ipecacuanha och Rhabarbarinis alternatim, tog flitigt china, &c. &c. änteligen begynte siukdomen gifwa sig och febren taga af; men urinet wille doch länge ej blifwa rent äl[ler] sätta rätt sediment; änteligen af ett decoct gaf detta sig också, att han blef frisk. Han altererades för ett par dagar sedan af en som inkom af glädie, begynte gråta hela stunden, och dagen där på hade recidive, utan distincte paroxysmer med [symbol] jumentorum; han tager flitigt in i går och i förrgårs men utan lindring; i natt och i dag har [han] warit oändeligen matt, och mer än någon gång tillförene, att wij äro alla i högsta fruchtan. Gud hielpe honom.

jag är Min K[iäre] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1766
d[en] 11 febr[uari]

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Since Christmas, Linnaeus has been attending Nils Rosén von RosénsteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
, who has been very ill with the Uppsala fever. When Rosenstein was well, Linnaeus had made parcel of a number of shells for Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
], but he had not had time to write the names on them, due to the crowd in Uppsala during the fair.

Rosénstein was free from the fever for just five days, after which he had a relapse and became much worse. The day before yesterday, Linnaeus feared for Rosénsteins life. He had almost no urine, and all his strength was gone.

The draughtsman is depicting the Siren, and it seems that the picture will be good. Linnaeus has made an outline for the dissertation.

Linnaeus is sorry for his brother-in-law Olof KalmeterKalmeter, Olof (1712-1766).
Swedish. District medical officer and
mine physician, Falun. Married to
Linnaeus´s sister in law, Anna
Christina Moraea.
, who is dying. It would be good to be able to arrange something for his many children and his poor wife.

Linnaeus describes in detail the course of Rosénstein’s illness and the treatment that he had undergone. Linnaeus hopes that he will survive, but he is very anxious.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 139-140   p.139  p.140.