Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3725 • Carl Linnaeus to Johan Andreas Murray, 27 March 1766 n.s.
Dated 1766 d: 27 Martii. Sent from Uppsala (Sweden) to Göttingen (Germany). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Professor.

Här innelyckt sänder jag min Clavis Medicinae; det andra arket, som innehåller continuation af exemplis sapidorum et olidorum, skall jag sända här näst, om det åstundas.

pag. 8. är upsatt hwad Species Diaetae giöra in excessu; ty in defectu skadar icke en gång sublimat; Diaten giör sin efect på solida et fluida

E[xempli] gr[atia] 1. Excreta nimia faciunt fluida densa (cum tenuiora prius exeant) et solida torrida, uti in Indis a sudore quotidiano diffluentibus; like Mumier.

Diabete Anglorum Skin och ben.

2. Retenta nimia faciunt fluida tenuiora a copiosiori sero. Solida vero humida sic Bibones, qui plus ingurgitant, quam excernitur; alla upblåste i ansicktet, pussige tandem hydropici. Acidulaenum potatores, cum [illustration] non exit, intumescunt fere in hydropen.

3. Motio facit sanguinem phlogisticum et fibras tenaces. Sic nesticorum sanguinis crassus; sic a motu cordis in febribus onustae influatorum, fibras tenaces, uti colla taurorum; laboriosum manus at corpora.

4. Quies facit acidum in humoribus; hinc sedentarii laborant acido; hypochendriasi, arthritide, hysterica, leucorrhoea. Sic infantes se non moventes in cunis fovit fibras teneras (Mör Suetice, non reperi aptam satis vocabulum); hinc sedentariae feminae maiores debiles; contra nisticae.

Acidum tollitur contrario, in omni ab acido morbo, motus juvat, qui debilis est motu roboretur; sic hectici aequitatione; hinc dextra manus robustior et crassior.

Contraria tolluntur contrariis, ut 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6.

Pag. 9. Saporum effectus in fluida et solida confirmatur exemplis, uti ad praecedentes pag. 15, 16 &c. &c.

Saporum effectus in fluida et solida hic, uti olim proposui.

Pag. 10. har jag endast interfolierat errores ab excessu diaetae p. 8. med essentes saporum pag. 9.; där af resulterar Indicatum ex indicante e[xempli] gr[atia] si fluida densa et solida torrida, debent dilucentia et [...].

Sic fluidorum Tenuia tollatur absorbealibus; humida Exsiccantibus. Sic sanguinis phlogisticum refrigeratur acidis et fibra tenax attenuatur accidis. Sic Acidum tollitur amaris Balsaminis et febra tenera ac debilis roboratur tonicis: China &c.

finner H[err] Professoren något som stöter, så lått dett mig wetta.

Ark[iater] Rosensten har äfter anmodan examinerat alt, och lämnat mig dett hederligaste witnesbörd och intet funnit något; som jag ej tillfyllo kunnat demonstrera. Håller det streket, så måste det giöra något till Materia medica certitudo.

jag bör hos H[err] Professorn aflägga mycken tacksägelse som täckts recommendera mig och mine samblingar hos den curieuxe H[err] D[octo]r Taube, som sände mig en hop alt för wackert conserverade fiskar.

om H[err] Professoren har semina Hypecoi erecti, Lathyri subterranei äller någon annor, så war god och sänd mig.

Eder K[iäre] Broder möter jag hwar dag kl. 10. jag förbl[ifwer]

Höglärde H[err] Professorens
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

upsala 1766
d[ie] 27. Martii

Viro Celeberrimo
D[omino] D[octori] J[ohanni] A[ndrae] Murray
Professori Medico
Goettingen
Fr. Hamburg
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus writes to Johan Andreas MurrayMurray, Johan Andreas
(1740-1791). Swedish. Professor of
medicine and botany, Göttingen. Son
of Andreas Murray and brother of Adolph
Murray and Gustaf Murray. Half-brother
of Johann Philipp Murray. Correspondent
of Linnaeus.
and includes Clavis medicinae duplexLinnaeus, Carl Clavis
medicinae duplex, exterior &
interior
(Stockholm, 1766). Soulsby
no. 980.
[the enclosed manuscript has not come down to us]. He will send the second sheet including the continuation of valuable older examples on request.

Linnaeus gives part of the content of some particular pages, e.g. he refers to page 8, where the effects on the body of high doses of certain medicines are discussed. He asks for Murray’s comments.

Linnaeus writes that Rosensten [Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
] has examined and approved of the work.

Murray has recommended Linnaeus and his collections to Johann TaubeTaube, Johann (1727-1799).
German. Court physician, Celle.
Correspondent of Linnaeus.
. Linnaeus sends his thanks and says that Taube has sent him a collection of preserved fish.

If Murray has any seeds of Hypecoi erecti, Laathyri subterranei or others, Linnaeus asks him kindly to send him some.

Linnaeus writes that he meets Murray’s brother [Adolf MurrayMurray, Adolph (1751-1803).
Swedish. Professor of anatomy and
surgery, Uppsala. Son of Andreas Murray
and brother of Johan Andreas Murray and
Gustaf Murray. Half-brother of Johann
Philipp Murray. Correspondent of
Linnaeus.
] every day

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G152, 17). [1] [2]