Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3756 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 9 May 1766 n.s.
Dated 1766 d. 9 Maji.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Tack för så mycken ömhet om mig. wår Herre war nådig och skonade mig denna gången; Doctor Matthesius och änkefru Professorskan Walleria woro de enda af Academiaestaten som miste sine hus; accurat 1/3 dehl af staden brant upp. jag flytte alla mine saker i en lada utom staden, och sedermera på landet, att alt ligger nu i största confusion.

Den recommenderade studiosum Medicinae skall för M[in] Br[oder]s recommendation winna af mig alt hwad någonsin mögligt kan wara.

Arch[iater] Rosenstein är helt frisk, men Hans fru rätt elendig i samma passion, så att mycket osäkert är om hon kommer sig. men henne har jag icke gått till medicae, för wissa orsaker, ehuru Arch[iatern] dett torde förtryta.

Kiära tala intet om Drotningholms resa; jag har nu mine förnämste lectioner publice, privatim och privatissimè. privatissime Danskar, Ryssar, Tyskar, Brukspatroner och flere, som nästan endast rest hit från flerran orter att höra mig; då mister både jag och de wåra sökte förmoner; utan tänk på att resa för en gammal wäns skuld till Upsala att hälsa på mig på Hammarby för än jag dör.

Wij fägna oss åt dett rychtet att Hans Kongl[ig] Höghet torde i nästa wecka hedra wår Academie med sin höga närwarelse. Gud beware Hans Kongl[ig] Höghet för Kopporne, som gå här tämeligen starkt; i går ringdes för en student, som dött i Kopporne hos Magister Asp, som bor wid kyrkian. Lifm[edicus] Aurivillius sade mig att Doctor Uddman hade 12 patienter i Kopporne; wij önska alle samans innerligen att den Högste Guden bewarar Hans Kongl[ig] Höghet på denna resan, men jag understår mig icke att hålla detta tyst, ty tela praevisa minus nocent. tag alla messeurer att praeservera Hans Kongl[ig] Höghet.

jag förbl[ifwer]
Min Egen H[err] Broders
ödmiuke tienare
Upsala 1766

d[en] 9 Maji.

Archiater
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is glad that the fire in Uppsala had not hit him. Gabriel MathesiusMathesius, Gabriel (1705-1772).
Swedish. Professor of theology,
Uppsala.
and Nils Wallerius’sWallerius, Nils (1706-1764).
Swedish. Professor, Uppsala, Wolffian
philosopher.
widow [Margareta WallleriusWallerius, Margareta Swedish.
Wife of Nils Wallerius. Born Boy.
] were the only ones connected to the university that lost their houses, although one third of the town was devastated. Linnaeus moved his belongings to a barn outside the town and then on to his Hammarby estate, so they are now in confusion.

Linnaeus will take care of the student of medicine that Bäck has recommended to him.

Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
has recovered, but his wife [Anna Christina Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Anna
Christina
(1718-1782). Swedish.
Wife of Nils Rosén von
Rosenstein, born von Hermansson.
] is bad from the same illness. It is very uncertain if she will get well. Linnaeus has not treated her for certain reasons, although that may have annoyed Rosén von Rosenstein.

Linnaeus asks Bäck not to ask him to come to Drottningholm. Linnaeus is extremely busy with his most lucrative activities. He lectures both publicly, in private and very privately. Very privately, he teaches foreigners from Denmark, Russia, Germany and owners of factories, who have come to Uppsala from distant places just to hear Linnaeus. If Linnaeus was to leave, he and his family would lose income. Linnaeus suggests that Bäck comes to see him at Hammarby instead.

Linnaeus and the university are happy for the rumour that the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] will visit Uppsala during the following week. Linnaeus just prays that the King will not be hit by the smallpox epidemic that is rather violent in Uppsala at present. One student, living at Petrus Asp’sAsp, Petrus (1733-1785).
Swedish. Clergyman, Uppsala. Travelled
in Germany, England, Holland and France.
Son of Mattias Asp, brother of Maria
Catharina Moman, brother-in-law of Jonas
Moman. Correspondent of Linnaeus
house, has died, and Samuel AurivilliusAurivillius, Samuel
(1721-1767). Swedish. Professor of
medicine, Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
has told Linnaeus that Isaac UddmanUddman, Isaac (1731-1781).
Swedish. Doctor of Medicine. Medical
practitioner in Uppsala.
was treating twelve people for the disease. Everyone hope that the King will not be infected, but nevertheless, Linnaeus had to tell Bäck so that he was warned of the risk. An expected attack does less harm. Bäck should protect the King by all means.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 143-144   p.143  p.144.