Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3757 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 8 May 1766 n.s.
Dated 8. Maji 1766. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högwördige H[err] Doctor och Biskop
Min hederlige H[err] Broder.

Wår tumultuaire lefnad någon tid har förhindrat mig upwachta M[in] H[err] Broder. jag gaf min son in commissis att öfwersända frön; om de förre ej upkommit för H[err] Professor Kalm, så är det hans och ej min skuld, ty hwart frö har warit samblat i denna trägård åhret för ut, sådane som wij sielfwa fådt och aldrig slagit felt.

Ingen ting kunne wara mig kiärare än att få se Min H[err] Broder några dagar på min lilla landgård, 3 quart från Upsala, och språkas än en gång för än wij valedicera. håll ord om det är mögligt.

jag förblifwer
Min H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala d[en] 8 Maji
1766.

[address]
(Til directeur)
Biskopen och Procancellairen
Högwördige Herren
H[err] Doctor Menander
Stockholm

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 303-304). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. A general view of the writings of Linnaeus (1805), p. 502 .
2. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 332 .