Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3776 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 25 July 1766 n.s.
Dated 1766 d. 25 julii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wällborne H[err] Archiater

Min gamble wän och Broder

Det fägnar mig, hwar gång jag får fägna mig af M[in] K[iäre] Br[oder]s bref och höra min gamble wäns wälmåga.

ag bor nu ständigt öfwer sommaren på landet, har 5 stycken studenter hos mig i nästa gård, för hwilka jag läser 3 à 4 timar i sänder ett par gånger om dagen; äter smultron och Botanicerar, samt arbetar med mitt systema naturae som tryckes nu för sista gången till slut.

Chimaera är ett underligt diur, prächtigt af lefwande beskrefwit uti actis Nidrosiensibus; jag har det ock sielf uti mitt museo, men finner intet wid tändren att ändra

Oekonomiska wettensk[aps] Societeten i Leipsig har pålagt mig ett nytt arbete wid rangeringen af deras Horto oeconomico, som skall inrättas.

En ny tractat om Fragaria har jag nyligen fått från Paris. uti Actis parisinis är intet nytt uti Historia naturali.

jag wäntar en artig sambling från Grönland. Hans M[ajestä]t af Dannmark har sänt mig 4 & 5 delen af Flora Danica.

Från Petersburg har jag fått lefwande Acer tataricum, som för ut ej warit i Europaeiske trägårdar; äfwen Spiraea sorbifolia, om hon älliest komer sig.

anmäla min wördnad hos Nådiga Fruen och lilla Archiatren

jag är oafl[åteligen]
Min älskade H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1766
d[ie] 25 julii

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is glad at the letter he has received from Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
[this letter has not come down to us].

Linnaeus is staying at Hammarby for the summer and teaches five students who have lodgings in a neighbouring farm. He lectures three or four hours daily. The rest of the time, he eats wild strawberries, makes botanical investigations and works at the Systema naturae that is being printed for the last time [Linnaeus refers to the Systema naturae, 12th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
]

The chimaera is a strange animal, very well described in Acta Nidarosiensia [Linnaeus refers to the Royal Norwegian Society of Sciences and Letters, Det Kongelige Norske Videnskabers SelskabDet Kongelige Norske Videnskabers
Selskab, The Royal Norwegian Society of
Sciences and Letters
Norwegian.
Founded in 1760 by Johan Ernst Gunnerus,
Gerhard Schøning Peter Friederich
Suhm as the Trondhiemske Selskab (the
Trondheim Society). It received Royal
affirmation of its statues in 1767 and
became the Kongelige Norske Videnskabers
Selskab (the Royal Norwegian Society of
Sciences and Letters). Its publications
are Det Trondhiemske Selskabs
Skrifter
, 1-3 (1761-1765) and Det
Kongelige Norske Videnskabers Selskabs
Skrifter
, 4-5 (1768-1774).
, and its publications, Det Trondhiemske Selskabs SkrifterDet Kongelige Norske Videnskabers
Selskab, The Royal Norwegian Society of
Sciences and Letters
Det
Trondhiemske Selskabs Skrifter
, 1-3
(1761-1765).
; the article published there by Johan Ernst GunnerusGunnerus, Johan Ernst
(1718-1773). Norwegian. Bishop of
Trondheim. Together with Gerhard
Schøning and Peter Friederich
Suhm he founded in 1760 Det Kongelige
Norske Videnskabers Selskab [The Royal
Norwegian Society of Sciences and
Letters]. Author of Flora
Norvegica
(1766-1776). Correspondent
of Linnaeus.
is, "Om hav-katten"Gunnerus, Johan Ernst "Om
hav-katten", Det Trondhiemske
Selskabs Skrifter
, 2 (1763),
270-312.
]. Linnaeus has a specimen in his museum, and he will not change anything in its teeth.

The Society of Economy at Leipzig [Leipziger Ökonomische SozietätLeipziger Ökonomische
Sozietät , The Society of Economy
at Leipzig
German. Founded in
1764.
, i.e. its Secretary, David Gottlieb TachsettTachsett, David Gottlieb (?-?).
German. Secretary of the Society of
Economy at Leipzig. Correspondent of
Linnaeus.
] has asked Linnaeus to give them advice for the arrangement of a botanical garden for economic use [Tachsett to Linnaeus [30 June 1766Letter L3850].

Linnaeus has received a new treatise on Fragaria from Paris [Linnaeus refers to Antoine Nicolas Duchesne’sDuchesne, Antoine Nicolas
(1747-1827). French. Naturalist and
horticulturist, Versailles.
Correspondent of Linnaeus.
, Histoire nouvelle des fraisiersDuchesne, Antoine Nicolas
Histoire nouvelle des fraisiers
(Paris, 1766).
]. There is no natural history news in Acta Parisiensia [Linnaeus refers to the transactions of the Académie royale des sciences, ParisAcadémie royale des sciences,
Paris,
French. The French
Académie des sciences was founded
in 1666 and became a royal academy in
1699. Correspondent of Linnaeus.
, Histoire de l'Académie Royale des Sciences année [...] : avec les Mémoires de Mathématique & de Physique, pour la même année [...]Académie royale des sciences,
Paris,
Histoire de
l'Académie Royale des Sciences
année [...] : avec les
Mémoires de Mathématique
& de Physique, pour la même
année [...] : tirés des
registres de cette Académie

(1699-1789).
].

Linnaeus is expecting a nice collection from Greenland [see Johan Gerhard KönigKönig, Johan Gerhard
(1728-1785). Danish. Physician, born in
Polish Livonia. Private pupil of
Linnaeus in 1757. Visited Iceland. Went
to Tranquebar in India, to Thailand and
Ceylon. He died on his way to Tibet.
Correspondent of Linnaeus.
to Linnaeus, 8 November 1766Letter L3826].

Linnaeus has received the fourth and the fifth volume of [Flora danica]. Icones plantarum sponte nascentium in regnis Daniae et NorvegiaeOeder, Georg Christian von
[Flora danica.] [Flora danica].
Icones plantarum sponte nascentium in
regnis Daniae et Norvegiae, in ducatibus
Slesvici et Holsatiae, et in comitatibus
Oldenburgi et Delmenhorstiae: ad
illustrandum opus de iisdem plantis,
regio jussu exarandum, Florae danicae
nomine inscriptum
, 17 vol., Suppl.
(1 v.) (Copenhagen 1766 [i.e.
1761]-1883).
from the Danish King [Christian VII, King of DenmarkChristian VII, King of Denmark
(1749-1808). Danish. Reigned 1766-1808.
].

From St Petersburg, [see Johan Peter FalckFalck, Johan Peter (1732-1774).
Swedish. Professor of botany and
curator of the botanical garden of St
Petersburg. Correspondent of Linnaeus.
to Linnaeus, 30 May 1766Letter L3748], Linnaeus has received Acer tataricum, not formerly in gardens in Western Europe, and Spiraea sorbifolia.

Linnaeus sends his regards to Bäck’s wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
] and son [Carl AbrahamBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. “Bref frĺn Archiatern Linnaeus (nob. v. Linné) till Archiatern Baeck” (1820), vol. VIII, p. 303-04 .
2. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 146-147   p.146  p.147.