Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3783 • Johann Jacob Lerche to Carl Linnaeus, 18 July 1766 n.s.
Dated d. 7. Julii St. V.. Sent from St Petersburg (Russia) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare,
Förnäme Gynnare.

Jag kan ej på bättre sätt öfwertyga Herr Archiatern om min stora fägnad öfwer Dess ganska kärkomne skrifwelse af den 20 Januar[ii] a[nni] pr[ioris] än att jag nu på nyo gifwer anledning, att genom Herr Archiaterns benägenhet, än widare få njuta samma heder och samma nöÿe. Jag känner helt wäl min swaghet, i synnerhet uti en Wettenskap, som genom Herr Archiaterns djupaste insigt och förträffeliga utredande icke allenast wunnit sin fullkommlighet, utan också blifwit öfwermåttan lättad; men som tillika genom dess på andra sidan utstakade oändeliga widd, fådt en hel annan utsigt, och just därigenom giordt alla dem wanmägtiga, som hittils trodt sig däruti hafwa hunnit til nägon märkelig högd. Ehuruwäl jag också icke en gång räknar mig ibland desse, och ehuru litet jag och tror hafwa förtjent det benägna bifälle, som Herr Archiatern uti Sin angenäma skrifwelse täckts fägna mig med: så nekar jag ändå intet til, att icke Wärldens största Botanici låford för mig warit mycket smickrande, och upmuntrat mig, att än widare wid lediga stunder befatta mig med de Persiska och Astrachaniska örter, af hwilcka jag nu återigen har den äran att öfwersända en ny Catalogue, jämte en liten omständeligare ehuruwäl ännu nog ofullkommlig beskrifning. På Herr Archiaterns tilstyrckande ärnar jag äfwenwäl låta inrÿcka den uti Commentarierne, som Keyserliga Colllegium Medicum täncker att utgifwa. Men som mitt beslut härom likwist ännu ej är så faststält, att det icke helt wäl kan ändras, och med trÿcket utom dess ännu torde drögas någon tid, så wore det mig af hiertat kärt, om jag först kunde ärnå den lyckan, att få inhämta Herr Archiaterns upricktiga ÿttrande därom, och då skall detta blifwa mitt beslut. Af de åstundade saker har H[err] Pr[ofessor] Falck på min begäran låfwat att öfwersända så mycket honom giörligit är, och jag hoppas, att Herr Archiatern redan lärer hafwa ärhållit ett och annat, och äfwenwäl hyosciamum physalod.

Jag önskar för öfrigit af alt mitt hjerta den fullkommligaste wälgång, och har den äran att med största högacktning och tilgifwenhet framhärda

Wälborne Herr Archiaterns
och Riddarens
Ödmiuka tienare
Jo[hann] Jac[ob] Lerche.

St. Petersburg
[illustration][a][a] : MS1 [illustration of a
bird
]
d[en] 7. Julii St[yli] Vet[eris]
1766.

P.S. Törs jag utbedia mig att wid tilfälle få weta de nyaste Editioner af H[err] Archiaterns Genera & Species Plantarum, Flora Svecica, Systema Naturae &c och huru wida Dess skjöna Amoenitates äro utkomne?

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 91-92). [1] [2] [3]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [illustration of a bird]