Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3795 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 24 September 1766 n.s.
Dated 1766 d. 24 Sept.. Sent from Hammarby (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre.

jag tackar för Eder lilla Bokbindare. Han kallas Cerambyx Fur. Fauna Svec[ica] 651. och mas war den öfwersända. jag har måst flytta honom till ett särskildt genus och kalla honom Ptinus Fur, uti Systema Naturae som nu tryckes, p. 566. jag kiänner denna mannen ganska wähl, och jag hafwer betalt honom dyr skatt. Det är just han, som förderfwar wåra Fogelsamlingar uti Museis, att det är ej mögligt få behålla dem, ty han säger att alt som dödt är, bör förstöras och annihileras, intill sielfwa maten, ja tort bröd, som han confiscerar. jag har sökt på alt sätt förmå honom wara gunstig, åtminstone skona mine insecter och herbarier, men han är obewekelig.

Wij bruka att sätta hos insecterne en pilula af Moschus i hwar låda, hwarigenom alla andra insecter fördrifwas; men denne begabbade mig därföre för ett par åhr sedan, och lade sitt ägg eller unge (:id est giorde bo:) mitt in uti Moschus-kulan, att wisa huru litet han achtade henne.

för flere åhr tillbakas sände H[err] Presidenten Carleson till mig en bläkdosa med det aldra starkaste snustobak, som han haft från Turkiet; uti hwilken hela dosan war full af desse, sedan tobaken war upäten; alla andra Insecter pläga hafwa respect för praeparerad tobak äller dö där af, men denne står intet att utestängas.

H[err Kramer, som har skrifwit Floram austriacam, och sökt på alla sätt bewara upstoppade foglar för honom, har intet funnit något medel mer än alumen ustum och arsenic blandade och strödde på fogel-skinnet, så snart det af foglen afdragits.

Alltså har Min Herre satt för mig en alt för hård nöt att bita sönder.

Röka med swawel torde giöra något, men att röka med Arsenique woro bättre, doch må ingen då wara i rummet, jag skulle tro att röka med Colocynthis woro det säkrasta, samt att om hetasta sommaren låta rumet med öpna fenster wähl wädras.

jag förbl[ifwer]
Min Herres
ödmiuke tienare
Carl Linné.

Hamarby 1766
d[en] 24 septemb[ris]

upSUMMARY

This letter to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] is devoted to a serious problem caused by an insect first called Cerambyx Fur by Linnaeus in Fauna Svecica, 2nd editionLinnaeus, Carl Fauna Svecica
sistens animalia Sveciae regni:
quadrupedia, aves, amphibia, pisces,
insecta, vermes, distributa per classes
& ordines, genera & species. Cum
differentiis specierum, synonymis
autorum, nominibus incolarum, locis
habitationum, descriptionibus
insectorum, 2nd edition
(Stockholm,
1761). Soulsby no. 1153.
, p. 65, then referred to a new genus and named Ptinus Fur [fur= thief] in Systema naturae 12th edition Linnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
, p. 566. Not only does this insect cause damage to books, it also ruins bird collections.

The normal method of preventing collected insects from being attacked by other insects is to put a pill of Moschus, musk, in every box. Ptinus Fur showed its complete contempt for this arrangement by laying its eggs inside the pill!

Some years ago, Edvard CarlesonCarleson, Edvard (1704-1767).
Swedish. Public official. President of
the Swedish Board of Commerce.
Accompanied Carl Fredric von Höpken
on his voyage to the Orient. Father of
Adolf Ludvig Carleson. Correspondent of
Linnaeus.
sent Linnaeus a snuffbox containing the strongest tobacco known, of Turkish origin. All other insects avoided it or died eating it, Ptinus Fur ate it all and relished it!

In his ambition to preserve birds, Wilhelm Heinrich KramerKramer, Wilhelm Heinrich
(?-1765). German. German-born Austrian
botanist and physician. Military surgeon
at Bruck a. Leitha. Correspondent of
Linnaeus.
, who has written an Austrian flora [Linnaeus refers to Elenchus vegetabilium et animalium per Austriam inferiorem observatorumKramer, Wilhelm Heinrich
Elenchus vegetabilium et animalium
per Austriam inferiorem observatorum

(Vienna and Prague 1756).
], tried a mixture of burnt alum and arsenic but, of course, to no avail!

Linnaeus must admit that the Secretary has presented him with a “nut too hard to crack”. Maybe the smoke of sulphur, or, better still, the smoke of arsenic could be effective. The best remedy, however, would probably be the smoke of Colocynthis, and to leave the windows open on hot summer days.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XIV, 398). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 374-375   p.374  p.375.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 287-288   p.287  p.288.