Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3823 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 16 November 1766 n.s.
Dated 1766 d. 16 Novembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste H[err] Broder.

oändelig tacksäjelse från mig, hustru och barn, för så hederlig wälfägnad utom nöje, ro och förtroende.

anmäla allas wår wördsama tacksäjelse hos nådiga Fruen; Gud hielpe Hennes hälsa.

Nu lärer farina ustilaginis äller miölet af brandaxen wara hos Hennes M[ajestä]t utkläckte; Kiära säg att watnet skall wähl upspädas att matskarne må med microscop synas, ty alt förmycket miöl lades i litet watn.

jag glömde att tala om Doctor Hagströms makalösa flit och arbete att undersöka af hwilka blommor Bijen draga honung och wax; af hwilka de icke draga. Detta blifwer ett unique wärk, som giör honom odödelig; af dett han med mig corresponderat här uti ser jag att han giort otrolig flit i denna articlen.

jag förbl[ifwer]
Min kiärestas H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Uppsala 1766
d[ie] 16 Novemb[ris]

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

On behalf of all his family, Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for having received them so well, and asks Bäck to forward their thanks to his wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
] as well.

The meal of Ustilago should now be visible at the Queen’s [Lovisa Ulrika Lovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
]. Linnaeus asks Bäck to give careful instructions that it must be diluted in much water, so that the worms may be seen in the microscope. Earlier, too much meal was put in too little water.

Linnaeus has forgotten to report on Johan Otto Hagström’sHagström, Johan Otto
(1716-1792). Swedish. Physician and
naturalist. Linnaeus’s student. Linnaeus
wrote the introduction to his Pan
apum
(1768), on bee-pollinated
flowers. He was one of the tutors of
Carl Linnaeus the Younger. Correspondent
of Linnaeus.
great diligence in investigating which flowers bees take honey and wax from and from which they do not. It will be a very important work [Linnaeus refers to the Pan apumHagström, Johan Otto Pan
apum, eller afhandling om de örter,
af hvilka bien hälst draga deras
honung och vax; ingifven til K.
Vetenskaps academien, såsom svar
på dess fråga,
angående
bi-skötsel
(Stockholm, 1768)
]. Linnaeus has seen some of it, which Hagström has sent him, and Linnaeus can see how industriously he has worked.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 147   p.147.