Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3847 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, [15 April 1766] n.s.
Dated Undated, but presumably written in Spring 1766. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Min Herre.

Kongl[iga] Wettenskaps Academien har alt skiähl att mistycka det jag på ett par åhr ej ingifwit något rön och jag är aldeles misnögd på mig sielf därföre. jag tror mig haft så mycket nytt och artigt i naturen, som någon annor, hwilket lärer få synas af mine skrifter; ja kanske mer än någon annan. jag törs säga att jag kunnat och kunne gifwa ett rön hwar wecka, som ej skulle wanhedra Academiens acter, men här fodras ritare; ty utan figur kan aldrig något corpus naturale afskildras i acter, att det kan blifwa nog uttrökt; och figur har jag näppel[igen] någon sin kunnat praestera wärdigt i Uppsala, men nu senare åhren aldeles ingen; ty äro händerne bundne på mig. jag har besynnerligen en ört af så besynnerlig omständighet, att dett kliar mig i fingrarne hwar gång jag ser henne, och kan dock icke få henne ritad. Det är både skam och skada för wårt Upsala, att wij ej kunna få en enda figur.

jag tog mig frihet senast recommendera H[err] Cl[aes] Alströmer, och jag hoppas att jag därföre aldrig skall blygas. jag recommenderar intet, men jag undrar mer att Kongl[iga] Academien, som upsökt de mäste wärdige män, kunnat glömma och å sido sätta den genomlärda och hederliga Biskopen i Trundheim H[err] D[octo]r Gunnerus, som inrättadt en hehl Wettenskaps Societet; som allenast genom sine Prästmän uplyst hela den öfwerste nordra dehlen och polen af werlden; hwars acter äro af hela lärda werlden admirerade.

upSUMMARY

Linnaeus is writing to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] regretting that for a long time he has not produced anything for publication in the Academy’s transactions. This is not due to lack of material but, to serve a meaningful purpose, his articles must be illustrated. However, in Uppsala it is quite impossible to find even a single illustrator these days. At the moment Linnaeus has an extremely rare and peculiar plant that he is very eager to present but cannot do so because of this deplorable lack.

Recently Linnaeus recommended Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
as a member of the Academy. He is not recommending anybody now, but must express his wonder at the Academy’s neglect of the erudite and honorable Bishop of Trondheim, Johan Ernst GunnerusGunnerus, Johan Ernst
(1718-1773). Norwegian. Bishop of
Trondheim. Together with Gerhard
Schøning and Peter Friederich
Suhm he founded in 1760 Det Kongelige
Norske Videnskabers Selskab [The Royal
Norwegian Society of Sciences and
Letters]. Author of Flora
Norvegica
(1766-1776). Correspondent
of Linnaeus.
. He has created a Society of Sciences in Trondheim [The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters [Det Kongelige Norske Videnskabers SelskabDet Kongelige Norske Videnskabers
Selskab, The Royal Norwegian Society of
Sciences and Letters
Norwegian.
Founded in 1760 by Johan Ernst Gunnerus,
Gerhard Schøning Peter Friederich
Suhm as the Trondhiemske Selskab (the
Trondheim Society). It received Royal
affirmation of its statues in 1767 and
became the Kongelige Norske Videnskabers
Selskab (the Royal Norwegian Society of
Sciences and Letters). Its publications
are Det Trondhiemske Selskabs
Skrifter
, 1-3 (1761-1765) and Det
Kongelige Norske Videnskabers Selskabs
Skrifter
, 4-5 (1768-1774).
]. His clergymen in the north have delivered a fabulous material which is admired all over the world of learning.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVI, 260). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 383-384   p.383  p.384.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 284-285   p.284  p.285.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [no signature by Linnaeus in the ms]