Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3869 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 5 January 1767 n.s.
Dated d. 5. Januar. 1767.. Sent from Åkerö (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Åkerö d[en] 5. Januar[ii]1767.

Wälborne Herr Archiater och
Riddare,

Herrans ymnogaste nåd och fred utbrede sig öfwer Herr Archiatren och dess hus i långliga tider! Skrifwa blir mig hwart år swårare; dock, hedrar mig wänners minne så högt, att jag ännu giärna brukar en matt hand, att betyga min tacksamhet.

Herr Archiatren och Riddaren, såsom Mästare och upsyningsmann i Naturens Riken, wet bäst, att en enda myras förtryck, ey afbryter Myrstacks byggnaden; men då stacken kullwräkes, hotas hela samhället med undergång.

Lika så har det sig med mig, comparativé till Riket: Mitt förkråssande är af ingen betydelse. Wän och Owän hafwa letat, sökt, och ey funnit något med mig, ey ens en half andedrägt; och sådant är mig betalning nog för all min tienstetid; Men mitt Fädernes lands och mine Medborgares nöd och ställning, gräma mig till döds, och twinga mig, att med David säya: Remitte mihi, ut refrigerer prius quam abeam, et amplius non ero.

Under mina liufwaste och menlöse tidfördrif, qwäljes jag af den tankan, att min Fosterjord dödssiuk är.

Lycklige de, som i naturens lysande wärck hafwa en ständig prydsam färgskiftning för ögonen! Naturens Herre råder och wårdar om Naturen; Men Staters styrelse är oftast åt menniskliga misstag lämnad, till thess hämde tiden ute är.

För nöye och en glad förbindelse räknar jag, att in i döden framhärda

Wälborne Herr Archiatrens
och Riddarens,
tienstskyldigste upricktige
tienare,
Carl G: Tessin

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes a New Year letter to Linnaeus and writes that he finds it harder to write for every year.

Tessin complains about the status of the country and finds it dying. Tessin writes that sometimes states are governed by peoples’ mistakes but finally their time will end.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 177-178). [1] [2] [3]