Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3882 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 1 February 1767 n.s.
Dated 1 Febr. 1767. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

Tractaten bar jag genomläset, och om denne warit skrefwen på 2 blad hade han warit artigare och intet uteslutet af alt hwad Auctor sagt.

Acacia har jag planterat i trägården, men hon will intet komma fort, utan jag hade stora stamträd, att sätta henne emällan, som skygde henne, då kunne hon förmås att wäxa stor, äller ock om hon planterades på södra sidan wed en wägg Älliest fins af henne stora gambla träd på Ekholmsund, hwar ifrån man kan få tellningar. Men icke blifwer detta med sine så angenäme blommor, det träd som skall hielpa wår wedbrist.

H[err] Reinhard är endast translator, sådane som många finnas i Tyskland.

Hans Popelträd eller Populus nigra är långt mera betydande, wäxer fort, lätt och stor tohl wårt climat. Hon wäxer på St Olofs äller Johannis Kyrkiogård i stockholm, jag mins ej hwilkendera jag såg.

Men ännu starkare wäxer Abel, Populus alba, och borde framför alla recomenderas. jag har nog om denna och förra uti diss[ertationen] de Arboreto suecico; men ho tror wår praedican.

Banco Commissarien Bergii rön om Rättikan, är rätt hiertligen wackert och en memoire, med hwilket han hedrar sig och acterne.

Således böra rön wara skrifne.

förbl[ifwer]
Min Herres
ödmiuke tienare
Carl Linné.

Upsala d[en] 1 febr[uari]
1767

upSUMMARY

Linnaeus writes to the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
to inform him that a Maximilian Wilhelm Reinhard, has presented a treatise on Acacia to the Academy [in the hope of becoming a member]. Linnaeus has been asked by the Academy’s secretary, Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] to read it and give his opinion [Linnaeus refers to Neue Abhandlung von dem Baume Acacia oder dem Schotendorne Neue Abhandlung von dem
Baume Acacia oder dem Schotendorne. Aus
dem Französischen ["Nouveau
traité sur l'arbre nommé
Acacia"] / übersetzet von
Maximilian Wilhelm Reinhard

(Karlsruhe, 1766).
, which was a translation from the Nouveau Traité sur l'arbre nommé Acacia Nouveau Traité sur
l'arbre nommé Acacia

(Bordeaux, 1762).
].

Linnaeus has planted some acacias in his garden and found that they do not thrive in our climate; they need protection and sunny places. There are a few old trees in Ekholmssund, but, in spite of their beautiful flowers, it is not a tree that can be a solution to our shortage of wood.

What Reinhard says is not his own opinion and results. His treatise is only a translation of a French study.

More important is his Populus nigra which thrives here and is a big fast-growing tree. It grews on both St. Olof’s and Johannes’s church-yard in Stockholm.

However, Populus alba grows even faster and should be recommended in the first place, which Linnaeus did in his Arboretum SvecicumLinnaeus, Carl Arboretum
Svecicum
, diss., resp. D.D. Pontin
(Uppsala 1759).
.

Linnaeus finds Bengt Bergius’sBergius, Bengt (1723-1784).
Swedish. Historian and naturalist. Known
for his copies of Swedish scientific
correspondences and sources, now in the
Royal Swedish Academy of Sciences,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
essay on the “Corinthian radish”, charming and beautiful and recommends it for publication [it was published in February the same year, "Corinthiska Rättikan"Bergius, Bengt "Corinthiska
Rättikan, Raphanus sativus
gongylodes
",KVAH (1767),
124-134.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 385-387   p.385  p.386  p.387.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 292-293   p.292  p.293.