Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3890 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 13 March 1767 n.s.
Dated 1767 d. 13 Martii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste H[err] Broder.

sal[ig] Lif Medicus Aurivillius upwachtade Mademoisel[le] Martin under des siukdom och bestyrde öfwer hennes begrafning; och blef smittad af den farliga hemitritaea petechisante cum dolore colli et faucium.

Han war siuk några dagar under D[octorerna] Sidren och Ziervogel, då jag besökte honom och fant honom rätt swag; dett enda jag ordinerade war ett vomitiv, det han doch tog uti dubbel dosi på egit bewåg; sedan brukade china uti substantia, ty han wille intet wid decoctet, äfter ett par dagar fick han starkt continuerande vomitus, som de ej kunne dämpa; jag rådde honom till usum croci, hwar af vomitus straxt cesserade. Han war förskräckelig enwis, wille ej låta råda sig, utan sade emot alla messurer de togo; änteligen som jag såg maligniteten wille jag ordinera något som skulle utdrifwa exanthemata, som aldrig utslogo, ty jag war säker af symptomerne och af epidemia grassante att de woro i faggorne, men han näkade taga det opiniatert, och som ingen kunne råda med honom, bad jag att hans fru expresse skulle sända äfter Arch[iater] Rosenstein, som kom. Febren wiste uti urinet crisin; änteligen syntes aphtae i munnen; han dog af halsens trånghet, att han ej fick in utan liten liqueur; där af dogo ock Mad[emoiselle] Martin, Kokerskan på Nosocomio; och samma symptome har warit för 4 andra där i huset som ännu äro siuka ibland betieningen.

Aurivillius slog sig sielf åder under siukdomen, och hwar natt drack acida Medicis owitterligen.

Det är ett ynkeligt hus med 8 små barn och ung änka.

Hwem tror min K[iäre] Br[oder] lärer inställa sig att söka tiensten ifrån stockholm, äller andra M[in] K[iäre] Br[oders] provincier.

Gud tröste Min K[iäre] Br[oder] uti sin egen stora sorg; huru bärgar M[in] K[iäre] Br[oder] sig? giör intet af med Eder sielf genom sorg.

jag förbl[ifwer]
Min H[err] Broders
ödmiuke tienar[e]
Carl Linné

Upsala 1767
d[ie] 13 Martii

Archiater
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus informs Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
that Samuel AurivilliusAurivillius, Samuel
(1721-1767). Swedish. Professor of
medicine, Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
had treated Miss Martin during her illness and taken care of her funeral. He was then infected by the serious illness.

Aurivillius was treated for some days by Jonas SidrénSidrén, Jonas
(1723-1799). Swedish. Physician.
Professor of medicine and anatomy at
Uppsala. Married to Wendla Borell.
Son-in-law of Anders Borell, and
brother-in-law of Anna Maria Acrel.
Correspondent of Linnaeus.
and Samuel ZiervogelZiervogel, Samuel (1730-1793).
Swedish. Supervisor of Sätra Brunn.
. When Linnaeus visited him he was rather weak. Linnaeus ordered a vomit. Aurivillius was rather obstinate and refused to take advice. Linnaeus was sure about the diagnosis, due to the symptoms and the fact that an epidemic was raging. Linnaeus asked his wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] to consult Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
as well, who came. Eventually, Aurivillius died from swollen throat. Miss Martin, the cook also died in the hospital, and four others in that house have had the same symptoms. They are still ill.

Aurivillius bled himself during the illness and took sour medicine every night.

Aurivillius leaves a poor house, with eight children and a young widow [Anna Margareta AurivilliusAurivillius, Anna Margareta
(1736-1772). Swedish. Married to Samuel
Aurivillius, daughter of Nils
Rosén and Anna Christina von
Rosenstein.
].

Linnaeus wonders who Bäck thinks will apply for Aurivillius’s position from Stockholm, or from anywhere in Sweden.

Linnaeus asks Bäck how he manages in his great sorrow. He hopes Bäck will not do himself any harm.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 152   p.152.