Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3897 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 27 April 1767 n.s.
Dated den 27. April 1767.. Sent from Åkerö (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Åkerö den 27. April 1767.

Wälborne Herr Archiater, Professor, och Riddare

Med få ord, under min grå ålderdom, anmodar jag tienst[skyldigste] och enträgnast Wälborne Herr Archiatren och Riddaren, såsom en sluttienst emot mig, att wara Adjuncten H[err] Magister Tidström behielpelig, wid återbesättiandet af det, efter Herr Professoren Wallerius, och genom dess afskiedstagande, lediga rummet. Jag wet, hwad Herr Archiatrens och Riddarens intygande bör giälla., och fullkomligen giäller, wid slikt tilfälle: dess insicht skulle i hela werlden gifwa wigt åt dess recommendation, huru mycket mera hos Hans Kongl[ige] Maj[este]t och hos Hans K[onglig] Höghet, som ärfarenhet och witterhet giärna upmuntra och belöna?

Mig skier dermed en synnerlig fägnad, som skulle, om möyeligt wore, fördubbla den ömma tilgifwenhet, med hwilcken jag oföränderl[igen] lefwer och dör,

Wälborne H[err] Archiatrens, Riddarens
och Professorens
tienstskyldigste trogne tienare
Carl G[ustaf] Tessin.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 179-180). [1] [2] [3]