Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3900 • Johann Jacob Lerche to Carl Linnaeus, 24 April 1767 n.s.
Dated den 13 April St. Vet. 1767. Sent from St Petersburg (Russia) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare,
Förnäme Gynnare

Så länge så föga hopp är förhanden att här i Werlden få se H[err] Archiatern sjelf, och njuta Dess personliga oskattbara bekanskap, en lÿcka, som utom mig tusende andra skulle önska sig! så länge detta, säger jag, blott är en smickrande tancka, en stor önskan utan det minsta hopp: så tilstår jag att ingen ting kan hända mig angenämare, än då jag är så lÿckelig att ärhålla en Skrifwelse utaf Herr Archiaterns kära hand. I September månad hade jag den äran att emot taga Dess sista af den 9de eiusd[em] och det förorsakade mig så mÿcket större fägnad, då jag såg, att mina ringa botaniska Observationer åstadkommit något nöije hos Herr Archiatern, som jag säkert aldrig tords giöra mig någon räkning därpå. Detta är den största äran mig någonsin har kunnat wederfaras, och jag beder fördenskull ödmjukast, att behålla Manuscriptet, mig till ett litet åminne, häldst jag äger originalet sjelf. Skulle det hos oss någonsin blifwa trÿckt, så skall det wara min första omsårg, att öfwersända ett par trÿckta Exemplarer. Emedlertid sänder jag nu till ett tacksamhets tecken för de giorde remarquer, hwilcka warit mig öfwermåttan kära, några frön, som jag för några dagar sedan ärhållit ifrån Astrachan, och låfwar med det första flera, nämligen om jag får några sjelf. Åtminstone har jag upsatt ett långt register och skickat dels till Astrachan, dels till Kislar. Men det är skada, att i synnerhet på den sednare orten äro så få, eller bättre sagt ingen, som förstår sig därpå. Herr Archiaterns ÿttrade önskan att någon fördenskull ex professo måtte ditsändas, har jag jämte Translatet af brefwet, wist åt Hans Exc[ellence] Praesidenten, som tÿcktes wara där till mÿcket benägen, häldst jag tillika föreslog H[err] Prof[essor] Falck till denna Expeditionen, hwilken också tÿckes hafwa lust därtill. Emedlertid har en god lägenhet med wår Consul, som rest till Persien, gådt oss utur händerne, utan att ännu någon resolution är påfölgd. Sådane resor, som Herr Archiatern gjordt genom Sweriges Provincier, borde företagas i detta Riket! Hwad för otrolig winning skulle icke både riket och Wettenskaperne hafwa därutaf! Men därtill fodras Patriotismus, drift och anda; därtill fodras widlyftiga kunskaper, en stor insigt och skickelighet, därtill fodras en Linné, och den har Swerige allena! Wet Swerige att skatta sin lÿcka?

Jag innesluter mig uti H[err] Archiaterns framgienta gunst, förtroende och wänskap, och har den äran att med en oändelig wördnad framhärda

Wälborne Herr Archiaterns
och Riddarens
ödmjukaste tjenare
Jo[hann] Jac[ob] Lerche

St. Petersburg,
den 13 April St[yli] Vet[eris]
1767.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 93-94). [1] [2] [3]