Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3919 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 20 July 1767 n.s.
Dated d. 20. Julii 1767.. Sent from Åkerö (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Åkerö d[en] 20. Julii 1767.

Wälborne Herr Archiater, Professor,
och Riddare.

I förgår återkom jag ifrån Wäster Giöthland, och i går blef jag hugnad med H[err] Archiatrens och Riddarens mig hedrande dyrbara skiänk af ett wärck, hwars ständigt tilökta Uplagor, skulle öka Författarens beröm i werlden, så framt det ey redan sitt högsta mått hunnit.

Jag har, nu på 6te weckan, wåndats under en så kallad Upsala Feber (:det enda onda, som ifrån den orten kommer, om icke då och då någon Akademisk rymmare, som med egit testimonio, och hög inbillning, månglar ut en wäderlätt lärdom:). Denna tärande mesenteriska Febern, som så sagta mak smyger sig in, och sedan så efterhängsen är, har så utmattat mina dessutan föga betydande ålderdoms krafter, att jag näppeligen förmår, i sparsammaste ord, uttrycka min skyldigaste tacksäyelse, för den äran H[err] Archiatren och Riddaren behagat giöra mig, medelst tillskrift af denna nya upplagan.

Annan drift, än endast wänskap, kan ey därunder ligga; ty jag har, med egen hand, längst för detta tagit betalning för det ringa, eller altsintet, jag kunnat bidraga till H[err] Archiatrens fortkomst: Jag makade några buskar utur stigen, för en Man, hwars egna skinn, och skarptäggade insigt, ådrog sig allas ögon, och rögde i en fart en wäg, på hwilken dess få förelöpare i mörckret famblat: Nu är jag gammal, och endast en owärdig skumögd åskådare af alle de håfwor, med hwilcka H[err] Archiatren och Riddaren en lärgirug werld ricktar. Hwad kan då annat wara än Herr Archiatrens wänskap, som söker mig uplifwa, i en tid, då mångens åtgiärd utgådt på att mig qwälja?

Efter hwad jag nu i korthet anfördt, behagade Herr Archiatren wäga min tacksamhet och ärkiänslan: de skola ey uphöra förr än jag i Högden får ära den Skaparen, hwars låf och härliga wärck H[err] Archiatren ibland de dödeliga utbredt. Jag framhärdar, med all uptänkelig wänskap och tilgifwenhet,

Wälborne H[err] Archiatrens, Professorens, och Riddarens
tienstskyldigste trogne
tienare
Carl G. Tessin

[a][a] : MS1 [added on fol. 182v] Uti Twenne egenhändige bref, har Hans K[onglig] Höghet täckts förklara så mycken nåd för Magister Tidström, och så många skiäl som hindrat dess befordran, wid detta tilfället, att jag icke har ett enda ord att säga

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
, who has just returned from the county of Västergötland, writes to Linnaeus and thanks him for a copy of Linnaeus’s work published in a continuous row of editions.

Tessin writes that since six weeks he is suffering from the Upsala Fever that makes him very tired and he feels old.

P. S. Tessin writes that he has received two handwritten letters from the Crown Prince [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
] regarding the delay of the promotion of Anders Philip TidströmTidström, Anders Philip
(1723-1779). Swedish. Chemist and
metallurgist. Studied under Linnaeus.
University teacher of chemistry.
Correspondent of Linnaeus.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 181-182). [1] [2] [3]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added on fol. 182v]