Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3965 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Scheffer, [15 October 1767] n.s.
Dated Undate, but written in October 1767. Sent from Uppsala (Sweden) to Tyresö (Sweden). Written in Swedish.

Utdrag af et bref ifrån Arch[iater] Linné.

Wid förslagets upsättande har jag för min del hafft mästa afseende på Chirurgien, som nu aldeles fattas wid faculteten; ty Academiae Fältskiären är aldeles utsläpad; för 100. plåtars lön fås omöjeligen någon riktig chirurgus; wid Nosocomium är Chirurgus dageligen oumgängelig; alla provincial Medici böra förstå chirurgien, och derföre måste studerande på hela 3. åren lämna Academien at i stockholm lära hwad här icke kan winnas. Af de sökande äro allenast twenne beskedliga Medici, som tillika lärt chirurgien, nämbl[igen] Acrell och Sahlberg. Men snillen äro af twenne slag det ena kan med mycken flit lära hwad andra förut uptänkt, men går näppeligen längre. det andra slag har observations och inventions gåfwa at tänka sielf och bygga sielf. dessa herrar blifwa alltid lysande wid Academie, och af deras antal är ofelbart Licentiaten sahlberg. Om någon af de andra äga samma förmån törs jag ej yttra, at jag ej må tala til deras […] Dock blifwer sahlberg med tiden den bästa. För öfrigt skal jag alltid wara nögd med hwilken dera hans k[ong]l[ig] höghet täckes utser til Adjuncturen, ty de äro all[a] wackra ämnen.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy [by Carl Fredrik Scheffer] (UUB, F 514:47).