Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3980 • Erik Gustaf Lidbeck to Carl Linnaeus, 11 October 1767 n.s.
Dated d. 11. octob. 1767. Sent from Lund (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater, och
Riddare af Kongl[iga] Nordstjärne Orden.
Höggunstige Gynnare

Wälborne Herr Archiatern och Riddaren behagar under d[en] 25 i Sistförflutne månad hos mig recommendera Herr Magister Jörlin til Demonstrators Sysslan härstädes, m.m.

Mig kan väl ingen ting vara angenämare, ock med min skyldighet mera enligit, än i en så liten omständighet få visa prof af min oupphörliga vördnad och beständiga tilgifvenhet för H[err] Archiaterns och Riddarens Pärson.

Men mig torde i ödmjukhet tillåtas, att berätta:1o att ingen Demonstrators sysla på staten här beståss, ehuru angelägen den vore för mig, som utom de academiska göromålen har mycket att sköta med Plantage Direction: 2o att jag redan har en Docens: ok 3o att ingen här får, enligit Cancellerens befallning, blifva Docens, som icke genom någon Disputations utgifvande sig habiliterat, ock att han ämnar någon tid quarblifva vid academien. Detta dock oaktat skall jag i egard på H[err] Arch[iatern] ok Riddarens recommendation söka få H[err] Jörlin til Docens; men om det kan ske nu straxt kan jag icke låfva, i synnerhet, som hans vilkor icke tillåta honom blifva vid Academien, utan att få någon Condition, hvilken om den kan blifva Academisk, skall han vist sive hoc, sive alio modo blifva hulpen, så att han kan vinna befordran vid något Gymnasium.

i förl[iden] vecka öfversände jag genom H[errar] Bergier i stockholm en staphylaea til H[err] Arch[iatern] ock Riddaren, emedan med de öfversände nötter icke velat lyckas.

Jag speculerar mycket på, att få de hinder ur vägen röjde, som betaga mig det nöjet att bringa trägården ock orangeriet i godt stånd; såsom 1o att staten är liten. 2o att vi på orangeriet icke hafva lutande fönster, 3o att jag bor ett stycke ifrån Trägården. 4 o att jag har för mycket annat att sköta, ok 5o att min Trädgårdzmästare icke blifvit tillärd vid någon Acad[emie] Trägård.

Jemte Min ok min k[iära] Hustrus ödmjuka respect och lika ödmjuka tacksäjelse för varelsen ok undfägnaden i Upsala ok Hammarby, lefver jag med oförändrad vördnad

Välborne herr Archiaterns ok Riddarens
ödmjukaste Tjänare
Eric Gustaf Lidbeck.

Lund d[en] 11. octob[er]
1767.

upSUMMARY

In a letter of September 25 [1767; this letter has not come down to us], Linnaeus had recommended Engelbert JörlinJörlin, Engelbert
(1733-1810). Swedish. Botanist.
Linnaeusís student. Teacher at Lund
University. Travelled in Europe.
Linnaeusís intention to send him to Cape
was never realised. Correspondent of
Linnaeus.
to the position of demonstrator in Lund.

Erik Gustaf LidbeckLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
thanks Linnaeus and feels obliged to show his respect and reverence towards Linnaeus.

However, Lidbeck has to tell Linnaeus that there is no position of demonstrator at the university, although Lidbeck would wish that there was; and also that Lidbeck already has a docens to help him; and lastly that nobody, according to the decision by the University Chancellor [Carl Gustaf LöwenhielmLöwenhielm, Carl Gustaf
(1701-1768). Swedish. Nobleman,
politician and public official, member
of the Royal Swedish Academy of
Sciences. Correspondent of Linnaeus.
], is allowed to teach at the university unless he has published a dissertation and intends to stay at the university for some time. Nevertheless, Lidbeck will try to support Jörlin and to appoint him, but he is far from sure, and it cannot be done immediately. Lidbeck is confident that it will be possible to help Jörlin to find a suitable position, maybe at a secondary school.

Last week, Lidbeck sent Linnaeus a stapphylaea through Bergier [presumably a misspelling; should be Peter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeusís student.
Correspondent of Linnaeus.
] in Stockholm. The ones sent earlier, with nuts on them, had not succeeded.

Lidbeck mentions five obstacles to his success with the garden and the greenhouse. He wants to get rid of them. They are: he has too little money; the greenhouse does not have inclined windows; Lidbeck lives rather a long way from the garden; Lidbeck has too many other things to attend to; and Lidbeckís gardener is not trained in a university garden.

Lidbeck thanks Linnaeus, on behalf of himself and his wife [Clara LidbeckLidbeck, Clara (1741-1817).
Swedish. Wife of Erik Gustaf Lidbeck,
born Grape.
] for his hospitality during their stay at Uppsala and Hammarby.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 182-183). [1] [2] [3]