Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3990 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 19 November 1767 n.s.
Dated 1767 d. 19 Novemb.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

Nu är D[octor] Hoffman här, en så skickelig och belefwad karl, att om min K[iäre] Br[oder]. skaffat mig honom till måg, hade han warit wälkommen; nu skall jag hielpa honom till wägs, men då hade jag sielf kiört wagnen, och taget ett annat fundamentum till votum. Om 8 dagar äller lördag 8 dagar upsättia wij voteringen.

Det faller mig sälsamt at Argillander twiflar det Lumbrici gifwas uti intestinis hominis verminantis och menar att alla Lumbrici longi äro Ascaris lumbricoides. nog har jag ett par i spiritu vini, som mig äro gifne för att warit af barn utdrefne, som äro helt lika Lumbricis, utom färgen som i mina är lactei coloris.

Ascaris lumbricoides är aldeles så stor som Lumbricus terrestris, men skild med det att han är nästan slät, utan att wara med små striis annularibus omgifwen; men Lumbricus terrestris har oändelig många strias annulares och des utom versus alteram extremitatem ett stort cingulum elevatum. Af Ascaridibus lumbricoidibus har jag flere, som jag sielf utdrifwit och i [chemical symbols for diluted spirit] förwarat; men af Lumbricis terrestribus har jag ingen, som jag sielf utdrifwit, men 2ne som jag fått därföre.

Om ej Min K[iäre] Br[oder] har egna rön att Lumbricus terrestris (nämligen med annulo elevato) blifwit utdrifwen så lätt mig det wetta, hwar ock icke, så fråga sine Assessorer, om de ej hafwa här på egna rön, att wij ej må famla om den saken.

jag såg 1734 i dalarne en liten Taenia i watnet, men som jag då tänkte att alla Taeniae woro af ett och samma species, attenderade jag ej till hwilket species den hörde; nu hafwer Ellis som han skrifwer funnit en sådan i Engeland, men wid hans är något som faller paradoxiskt.

Nu på stunden fick jag lefwande rötter af Zizania uti watn på posten ifrån Paris; wäxer hon intet nu, så wäxer hon aldrig.

Stackars Magister Hernquist, som är i Paris utan hielp, lämnad åt en blind lycka, jag hörer han hielper ynglingar där uti chemien, Botaniquen, Mathesi &c.; en så snäll och arbetsam man i alla wettenskaper, skall så plötsligen förgås. är ingen hielp förhonom

jag förbl[ifwer]
Min Hiertans gode och trogne
Wäns
ödmiuke tienar[e]
Carl v[on] Linné

Upsala 1767
d[en] 19 Novemb[er]

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Anton HoffmanHoffman, Anton Friedrich
(1739-1782). German?.
Physician-in-ordinary to the King Adolf
Fredrik.
is visiting Linnaeus. He is a pleasant fellow, and if Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
had made him become Linnaeus’s son-in-law, Linnaeus would have welcomed it. Now, Linnaeus has to help him along in his career, and Linnaeus is not quite satisfied with the course of events. Anyhow, the issue will be decided in a week.

Linnaeus is surprised at Abraham Argillander’sArgillander, Abraham
(1722-1800). Swedish. Director of the
saltpetre works at Stockholm.
Correspondent of Linnaeus.
opinion on de-worming and on the nature and appearance of the worms. Linnaeus has a couple of such worms preserved in spirit, and they are just like the ones that Argillander does not acknowledge.

The difference between Ascaris lumbricoides and Lumbricus terrestris is discussed and commented upon, partly with reference to Linnaeus’s own specimens collected in his own practice. If Bäck does not have experience of Lumbricus being expelled in de-worming, he should ask his colleagues. The issue should be settled.

In 1734, Linnaeus had seen a small Taenia in a lake in Dalecarlia, but he had not observed it more closely since he thought that all species of Taenia were the same. Now, John EllisEllis, John (1711-1776).
British. Merchant and naturalist, expert
on zoophytes. Correspondent of Linnaeus.
has found one in England, and Linnaeus thinks that it looks strange.

Linnaeus has just received a package from Paris with living roots of Zizania kept in water. Now, the plant must grow; if not, it never will.

Linnaeus has heard that Peter HernqvistHernquist, Peter (1726-1808).
Swedish. Veterinarian. Studied at
Uppsala under Linnaeus, at Greifswald,
Lyon and Paris. He established Sweden’s
first school of veterinary medicine at
Skara. Correspondent of Linnaeus.
is stuck in Paris without any support, living by helping students with chemistry, botany, mathematics, etc. Linnaeus is saddened by his fate and asks Bäck if there is any way of helping Hernqvist.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 155-156   p.155  p.156.