Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3991 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 17 November 1767 n.s.
Dated 1767 d. 17 Novemb.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Tack för brefwet och swar på frågorne men jag blef lika slug som förut.

Det hielper ej huru det går med de andre, allenast wår julinschiöld står på sig.

Med Skepparen Wahlberg sände wår Trägårdsmästare wäxterne.

Min Bror giör mig en stor tienst om M[in] K[iäre] B[roder] kan öfwerwertyga fru Thun att D[octo]r Skragge ej doger till Adjuncturen. Ty jag wille för alt ej giöra henne ogunstig, som wisat mig så mycken politesse Kiära laga om den goda fruen att ej siukdomen får inrota sig. M[in] K[iäre] B[roder] wet huru enwis den blifw[er].

jag har intet haft något utifrån annat än om Insecter från Engeland, om örter från Montpellier, om Petrificater från Tyskland.

Makan till regn nogen höstetid minnas wij intet; Rogen står rätt slätt här på orten.

Bergsråd[et] Swab har nu aflämnat till wår Academie sitt malmcabbinet för 18000 d[a]l[e]r.

jag förbl[ifwer]
Min egen K[iäre] Broders
ödmiuke tiena[re]
Carl v[on] Linné

Upsala 1767
d[ie] 17 Novembr[is]

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a letter with answers to several questions [this letter has not come down to us]. However, Linnaeus had not quite understood the issues. It does not matter what happens to the others, as long as Peter JulinsköldJulinskiöld, Peter
(1709-1768). Swedish. Treasurer of
Uppsala University. 
holds his ground.

Linnaeus’s gardener [Lars BrobergBroberg, Lars Swedish.
Gardener at the Uppsala University
Botanical Garden.
] had sent the plants with master Wahlberg’s [WahlbergWahlberg, Swedish. Skipper. ] ship.

Linnaeus asks Bäck to persuade Christina Juliana ThunThun, Christina Juliana
Swedish. Lady-in-waiting at the court of
Queen Lovisa. Wife of Anders Thun. Born
Löfving.
that Nils SkraggeSkragge, Nils (1738-1787).
Swedish. Physician at the court,
thereafter provincial physician in the
county of Bohuslän.
is not suitable for the position as assistant teacher. Linnaeus does not want to do that himself, since he does not want to offend her. Linnaeus also asks Bäck to treat her carefully in her illness, for it may become chronic.

Linnaeus has not received very much from abroad, just a book on insects from England, one on plants from Montpellier and one on petrifactions from Germany.

Linnaeus cannot remember seeing an autumn with as much rain as this year. The rye is badly hit by the weather.

Anton von SwabSwab, Anton von (1702-1763).
Swedish. Assessor at the Bergskollegium.
has now left his collection of ores to the university for 18,000 dalers.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 154-155   p.154  p.155.