Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4001 • Carl Fredrik Scheffer to Carl Linnaeus, 10 December 1767 n.s.
Dated 10 Decemb. 1767. Sent from Tyresö (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Töresö d[en] 10 Decemb[er] 1767.

Wälborne H[err] Archiater och Riddare!

Som jag i anseende til en stark mig åkommen bröst-wärk, intet kunnat resa intil Staden effter min föresats, så har jag skrifteligen hos hans kongl[ig] höghet anmält H[err] Archiaterns goda omtanke för Licentiaten Sahlberg; jag tör ock kunna försäkra, at i fall jag något tidigare blifwit derom underrättad, skulle H[err] Archiaterns suffragium allena hafwa deciderat saken. Men nu – skrifwer hans kongl[ig] höghet mig tilbaka, at dess nådiga löffte sedan wore gifwit åt Acrell, som högeligen blifwit dertil recommenderad af H[err] Archiat[er] V[on] Rosenstein, utan twifwel dertil bewekt af Farbrodern Prof[essor] Acrell. hans k[ong]l[ig] höghet täckes jemwäl des utom nådigst förmäla, at som Acrell wore Regements Fältskiär wid hans k[ong]l[ig] höghets egit Regemente, så hade hans k[ong]l[ig] höghet icke gierna kunnat gå honom förbi, då emot skickeligheten ingenting warit at påminna. Jag wille eljest at jag kunde för H[err] Archiatern [---] hans kongl[ig] höghets skrifwelse, så skulle H[err] Archiatern få see med hwad full wisshet han wid alla tilfällen kan lita på dess höga Cantslers ömhet för alt hwad til Academiens flor bidraga kan.

Det är ock wisserligen stor lycka i wårt närwarande bistra tidehwarf, at Academien råkat i denna Cantslerens händer. Hwart skulle wäl eljest alt taga wägen, när på det rene wettenskaperna borde skyddas och befrämjas, de til äfwentyrs anses såsom onödigt och fåfängt gräl. Jag har med stor bedröfwelse hört sådana omdömen af myndiga herrar i Samhället.

Gud beware och uppehålle Eder, min kiäre H[err] Archiater, til almänhetens uplysning och wår nations märkeliga heder! Jag har den äran at med den högaktning hela werlden är H[err] Archiatern skyldig oföränderligen framhärda

Wälborne H[err] Archiaterns och Riddarens
Tienstskyldigste tienare
Carl Fr[edrik] Scheffer

upSUMMARY

Carl Fredrik SchefferScheffer, Carl Fredrik
(1715-1786). Swedish. Count, diplomat,
politician and councillor. Tutor to the
Swedish crown prince Gustav. Influenced
by the physiocrats in France. Brother of
Ulrik Scheffer. Correspondent of
Linnaeus.
has had severe pain in his breast, so he has not been able to go to Stockholm as he had intended. Instead, he has written to the Crown Prince [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
] and told him about Linnaeus’s high esteem of Johan SahlbergSahlberg, Johan (1741-1810).
Swedish. Physician, lecturer in physics
at Härnösand.
. Scheffer adds that if he had known this before, the issue would already have been settled. In reply, Scheffer has received a letter from the Prince, telling him that the position has already been promised to Acrell [Johan Gustaf AcrelAcrel, Johan Gustaf
(1741-1801). Swedish. Physician and
surgeon. Student of Linnaeus. Defended
the dissertation De morsura
serpentum
pro exercitio under
Linnaeus in 1762, and another pro gradu
under Samuel Aurivillius in 1764. Took
his master´s degree at the
Surgical society in 1763. Lecturer
(adjunct) of medicine at the University
of Uppsala in 1767. professor of
theoretical medicine there in 1784 and
of practical medicine in 1788. Married
to Anna Maria Borell. Son-in-law of
Anders Borell. Brother in-law of Wendla
Sidrén. Nephew of Olof af Acrel.
Correspondent of Carl Linnnaeus the
Younger. [Source:Sandermann Olsen]
], who had been recommended by Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
, who in his turn had been influenced by Acrel’s uncle [Olof af AcrelAcrel, Olof af (1717-1806).
Swedish. Surgeon, professor at the
Serafimer-hospital in Stockholm. Uncle
of Johan Gustaf Acrel.
]. In addition, Acrel was surgeon at his own regiment, and as nothing was wanting in his ability there, it was impossible not to choose him. Scheffer would like to let Linnaeus see the Prince’s letter, which would show Linnaeus how well the Prince always acts for the good reputation and flowering of the Uppsala university.

Scheffer is glad that the university has the Crown Prince as its Chancellor in this difficult time, when many influential persons consider science as the field of unnecessary and vain quarrels. Scheffer has heard much of that and been sorry for it.

Scheffer wishes God will help Linnaeus to favour public knowledge and to be a man who brings honour to the country. The entire world owes Linnaeus its great esteem.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIII, 220-221). [1] [2] [3]