Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4007 • Carl Fredrik Scheffer to Carl Linnaeus, 3 December 1767 n.s.
Dated 3 Decemb. 1767. Sent from Tyresö (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Töresö d[en] 3. Decemb[er]1767

Wälborne H[err] Archiater och Riddare.

Jag hade länge sedan bort afbörda mig den skyldigheten at tacka H[err] Archiatren för godt härbärge under mit senaste wistande i Upsala; men som jag wet huru dyrbar H[err] Archiatrens tid är för det almänna, så har jag icke welat spilla den genom complimenter, hwarpå jag dock är öfwertygad at H[err] Archiatren sätter ringa wärde, utan har upskutit dermed til dess något lägligit tilfälle gifwas skulle. Detta finner jag nu, och skyndar mig således at på en gång aflägga skyldig tacksägelse, både för all åtniuten höflighet in domo jucundissima, såsom ock för det wedermäle af H[err] Archiaterns ihugkommelse som dess senaste skrifwelse lämnat mig.

Om några dagar ärnar jag mig til Stockholm til at upwagta wår älskade Cron Printz och Cancellarius. Jag skal då giöra godt bruk af hwad H[err] Archiatren behagat mig anförtro ang[åen]de Candidaterne til Adjuncturen i Facultate Medica. In antecessum kan jag dock försäkra at hans kongl[ig] höghet lärer wälja den som Academien kan hafwa bästa gagnet utaf, och i den delen wet jag at han anser H[err] Archiatren för den bäste domare. Wisserligen är stor skilnad emellan skickelige, ja ock lärde ämnen, och den som man på Fransyska plägar kalla genies createurs. Desse senare äro sälsynta, men et enda sådant snille giör mera gagn, och gier större anseende åt et Universitet, än tijo andre som änskönt pråppande af lärdom, likwäl lämna wettenskaperna i samma stånd som de dem funnit. I följe af denna ostridiga sanning borde nu, i mit sinne, Sahlberg denna gången ihugkommas; men som han står i sidsta rummet på förslaget, så önskade jag allenast at hans ägande företräde i genie wore så almänt erkiänt, åtminstone ibland dem som kunna och böra derom döma, at hans k[ong]l[ig] höghet icke kunde sägas hafwa af godtyke gådt ifrån anciennetets principen. Så war det med Bergman, som icke heller war äldst, men hans superiorité bestrides af ingen. Jag wet att H[err] Archiatern är mon om at hans kongl[ig] höghets wähl skola wara aldeles klanderlösa. War derföre så god och säg mig upriktigt om Sahlbergs närmande, änskiönt han är den yngste, skulle winna samma aprobation som Bergmans? då wil jag sedan wara answarig för det öfriga. Sed hec inter nos; jag will ej gierna at man skal tro, det jag med sådana Academiska angelägenheter mig i minsta måtto befattar.

Jag blir ej widlyftig med uprepandet af alt hwad jag för H[err] Archiatren tänker, och hwar af det minsta är at med outsägelig högaktning lefwa.

Wälborne H[err] Archiaterns och Riddarens
Tienstskyldigste tienare
Carl Fr[edrik] Scheffer

upSUMMARY

Carl Fredrik SchefferScheffer, Carl Fredrik
(1715-1786). Swedish. Count, diplomat,
politician and councillor. Tutor to the
Swedish crown prince Gustav. Influenced
by the physiocrats in France. Brother of
Ulrik Scheffer. Correspondent of
Linnaeus.
thanks Linnaeus for his hospitality during his most recent stay in Uppsala and for the letter that he has received from Linnaeus afterwards [this letter has not come down to us]. He knows that he should have thanked him long ago, but he has not wanted to disturb Linnaeus by sending him a flattering letter that Linnaeus would have to waste his precious time by reading. Scheffer knows that Linnaeus does not like flattery. Scheffer has postponed his thanks to a time when he would also have another reason to write to Linnaeus, and now he has such an opportunity.

Scheffer is leaving for Stockholm in a few days. There, he will see the Crown Prince [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
], who is also Chancellor of the university, and then he will make use of what Linnaeus has told him about those who have applied for the position of adjunctus in the Faculty of Medicine [at the University of Uppsala; see Linaneus to Scheffer [15 october 1767]Letter L3965]. The Crown Prince will choose the man who will be of best use for the university, and in that context, the Prince regards Linnaeus as a reliable judge. Scheffer knows that there is great difference between learned men and those who in French are called “genies createurs”. The latter are rare, but one man of that kind will be more useful and give his university a better reputation than ten of the former kind, who are full of knowledge but leave science in the same state as they found it. Following this, Scheffer thinks that Johan SahlbergSahlberg, Johan (1741-1810).
Swedish. Physician, lecturer in physics
at Härnösand.
should be appointed, but as he is the last on the ranking list, Scheffer would prefer his genius to be more acknowledged by those who could and should judge, so that the Prince would not seem to act against the principles of the university if he were to appoint Sahlberg. Johan Gabriel BergmanBergman, Johan Gabriel
(1732-1793). Swedish. Provincial
physician to the county pf Åbo,
Finland.
was not the oldest, but his superiority was not questioned by anybody. Scheffer knows that Linnaeus is anxious that the Prince’s decisions shall be above question. Scheffer asks Linnaeus if Sahlberg would be approved just like Bergman was, even though he is the youngest of the applicants. If Linnaeus can tell him this, Scheffer will take care of the rest. Scheffer does not want this question to be made public, since he does not want to appear as active in academical issues of this kind.

Scheffer will not conclude his letter with an exuberant phrase of courtesy but repeats his great esteem of Linnaeus.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIII, 218-219). [1] [2] [3]