Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4011 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, [15 November 1767] n.s.
Dated Undated, but written in November 1767 (read to the Academy of Sciences 18 November 1767). Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre

innelychte 2ne observationer äro mig tillsände af H[err] Pastor Gust[af] Fr[edrik] Hiortberg (från Kongsbacka) i Walda med begiäran jag wille dem genomse, och med mitt utlåtande sända till Kongl[iga] Wett[enskaps] Academien.

Bägges så wähl Beskrifningar, som figurer äro mycket accurata, att jag ej finner ett enda ord där wid att påminna.

LOPHIUS Histrio Syst[ematis] nat[urae] märkt n:o 1, är wähl tillförene afritad, men aldrig så noga, ty de andre hafwa sedt honom torr äller uti spiritu vini, men H[err] Hiortberg tagit honom lefwande uti sitt hemwist Sargazo

men den strängen märkt med A, B, CC, är ett Animal parasiticum, som fästat sig på den förra, och et Species LERNAEAE, som ännu aldrig warit uptäkt, och hörer ej mer till detta slags Lophius, än till andra fiskar, och meriterar att blifwa bekant.

HOLOTHURIA Physalis Syst[ematis] nat[urae] Bidewind seglare, man of war, örlogsman, är sedd af hwar en som seglat till Indierne, i alla sjö-resebeskrifningar omnämd, men aldrig afritad lefwande, och då han förwaras i spiritu vini, mister altid sin form och skapnad. Des figur och beskrifning stå här äfter lefwande object, så tydelig som man hade sielfwa diuret lefwande. Denna observation skall hedra Academiens acter.

För öfrigt giör Eder M[in] H[erre] underrättad om alla Past[or] Hiortbergs inrättningar af några, som warit där, så skall M[in] H[erre] blifwa öfwertygad att wij i hela riket icke hafwa någon curieuxare prästman. jag har hört det med förundran. K[ongliga] Academien giör honom wärkeligen orätt och sig sielf skada om den ej tager honom till Ledamot, som af publiquen är så distinguerad man.

Carl Linné.

upSUMMARY

With this letter to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] Linnaeus is enclosing two observations from Gustaf Fredrik HjortbergHjortberg, Gustaf Fredrik
(1724-1776). Swedish. Chaplain on board
ships of the Swedish East India Company.
Dean at Vallda (south of Gothenburg).
Correspondent of Linnaeus.
in Kungsbacka. Hjortberg has asked Linnaeus to read these observations and send them to the Academy with his opinion.

Linnaeus is impressed: the descriptions as well as the illustrations are perfect. He cannot find anything to find fault with.

The are already sketches of Laphius histrio but none in every detail. Other illustrators have depicted dry specimens or specimens in spirits, whereas Hjortberg has made drawings of living animals caught in the Sargasso Sea. The cord marked A, B, CC is an Animal parasiticum, a species of Lerna, never seen before. It is not related to Laphius at all.

Holothuria physalis, called the Portuguese Man of War by the sailors, is well-known but no drawings have ever been made of it.

Hjortberg’s drawings are lifelike, and they will be a credit to the transactions of the Academy [both drawings were published, ”Beskrifning på en Guaperva” Hjortberg, Gustaf Fredrik
”Beskrifning på en Guaperva,
fångad uti sjögräset
Sargazo”, KVAH (1768), 350-353.
, and ”Holothuria physalis” Hjortberg, Gustaf Fredrik
”Holothuria physalis, Syst. Nat. Afritad
och beskriven”, KVAH (1769),
226-228.
. It would be a shame if such a distinguished man was not made a member of the Academy [Hjortberg was elected a member in February 1768].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 391-392   p.391  p.392.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 295-296   p.295  p.296.