Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4017 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, February 1768 n.s.
Dated . Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

I dag bittida fingo wij notice om H[err] Julinschiölds cessio bonorum, som giort att wij hela dagen fått sitta i Consistorio, hwem hade trott att han som warit så accurat och haft så anseliga inkomster skolat kommit i sådan skuld af 10 ½ tunnor guld och ej hafwa, knapt så mycket att dett räcker till. Gud ske lof intet har jag att fodra, intet att wara i nogon skuld. Här rista alla på hufwudet; hwar snart beklagar sig.

hela tiden få wij nu ej tänka på annat än; sitta här öfwer i Consistorio, och dragas ifrån wåra egna arbeten.

Hela helgen har jag arbetat med tredie tomen af Systemet om Mineralriket.

Sverige har mistat ett stort sidus, en seculair man i Swaben; wij wiste; det icke för än af M[in] K[iäre] Br[oders] bref. ; Aldrig få wij hans like. Med honom utbäres mera kundskap i den delen, an alla tillsamans äga i Swerige, ja i hela Europa. jag såg honom senast i Upsala; förfallen, prognosticerade det nu skedt. Han frågade mig om sin hörsel. jag lätt honom indirecte förstå hwad förestod, fast han icke hörde på den strängen.

Arch[iater] Rosen hade ordres att komma till hofwet då han war hos Julinschiöld, men näkade komma till Printz Carl som han skulle hafwa ondt i en höft och att hans fru woro siuk. När Julinschiöld begynte att widfås kom han hit; men på slutet då siukdomen exacerberades reste han härifrån.

Gud hielpe M[in] K[iäre] Br[oder] till hälsan. jag hoppas det har ingen nöd, sedan bölden är utslagen; M[in] Br[oder] blifwer nu friskare än förut.

Om Julinschiöld intet nu tager sin död så är det underligt.

Hofintendenten har ingen ting giort wid cessionen till academiens förmon, det jag wet; Academien lärer få att fodra öfwer 300,000 dlr kpmt.

Jag orkar ej skrifwa mer denna gången.

Gud uppehälle Min endaste trogne

H[err] Broder[s]
ödmiuke tienare Carl v[on] Linné.

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

This morning, the university was informed of Peter Julinsköld’sJulinskiöld, Peter
(1709-1768). Swedish. Treasurer of
Uppsala University. 
bankruptcy. There has been a board meeting all day. Nobody could imagine that Julinsköld, a careful man with a large income, would be in debt to the sum of ten and a half barrels of gold and not have property enough to cover it. Linnaeus is glad that he has no claim. The board meetings take a lot of time from the normal work of the professors.

Linnaeus has been working at the third volume of Systema naturae, 12th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
during the whole weekend.

Anton von Swab’sSwab, Anton von (1702-1763).
Swedish. Assessor at the Bergskollegium.
death was a great loss to Sweden. When Linnaeus met him in Uppsala some time ago, Swab was in bad shape, so Linnaeus was not surprised to hear that he was dead.

Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
had been summoned to the Court for Prince Karl [Karl XIIIKarl XIII, (1748-1818).
Swedish. Prince. Son of King Adolf
Fredrik and Queen Lovisa Ulrika, brother
of Gustav III and Sofia Albertina.
] when the affair around Julinsköld came up. Rosén von Rosenstein had declined going, purporting an aching hip and his wife’s [Anna Christina Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Anna
Christina
(1718-1782). Swedish.
Wife of Nils Rosén von
Rosenstein, born von Hermansson.
] illness. However, when the Prince’s illness got worse, he went.

Linnaeus hopes that Bäck will soon recover from his abscess. Now that it has been taken away, Bäck will be better than before.

Linnaeus thinks that it will be remarkable if Julinsköld does not take his life.

Nothing has come from the Court to help the university, as far as Linnaeus knows. The university is said to have a claim for more than 300,000 dalers in cupper.

Linnaeus cannot write more this time.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 157-158   p.157  p.158.