Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4027 • Carl Linnaeus to Lars Salvius, 15 January 1768 n.s.
Dated 1768 d. 15 januarii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min gamble Gynnare

Kiäre bannas ej på mig. Om M[in] Gynnare hade sedt mig i hälgen, jag svär på att M[in] G[ynnare] sielf dragit mig med force ifrån arbetet. Dagarne äro korta och vid lius kan jag ogiörlig rätt examinera stenarne. jag skyndar mig mer än mina krafter tohla.

Will M[in] G[ynnare] uplägga den 7de tomen af Amoenitates? äller tillstädier M[in] G[ynnare] att en annor får den? gif mig swar.

Kiäre kiör ej på mig med mineral riket; lått mig sluta mitt foster att det blifwer slätt. Denne dehlen är nu drifwen af åtskillige till den högd att man kan baxas där wid; fast de ej warit systematici.

tusende tacksägelser för exemplaren, dem jag idag fick.

Gud gifwe Min gynnare många glada och hugnelige dagar.

jag förbl[ifwer]
Min egen gynnares
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1768 d[en] 15 januarii

Directeuren
Edel och Högachtad
H[err] Lars Salvius

upSUMMARY

Linnaeus writes to Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
to tell him that he is extremely busy. He says that the days are short and without light he cannot possibly examine the minerals. He says that the work is affecting his health.

He asks if Salvius can print the 7th edition of Amoenitates academicae Linnaeus, Carl Amoenitates
academicae
, I-X (Stockholm
1749-1790). Soulsby no. 1280.
or if he should turn to another publisher [the seventh volume was published by Salvius in 1769, Amoenitates academicae, vol. 7Linnaeus, Carl Amoenitates
academicae
, vol. 7 (Stockholm,
1769). Soulsby no. 1308.
].

He asks Salvius not to urge him to work on the minerals. Specialists have take the field to astonishing heights.

He thanks for the copies [of books] he received today.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Det Kongelige Bibliotek, København ). [1] [2] [3]