Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4029 • Carl Fredrik Scheffer to Carl Linnaeus, 14 January 1768 n.s.
Dated 14 Januarii 1768. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Stockholm d[en] 14. Januarii 1768.

Wälborne H[err] Archiater och Riddare!

Jag tackar tusendfalt för Nyårsbrefwet, hwars innehåll dock wida öfwerträffar hwad jag förtient. En måste wisserligen wara blind och kiänslolös, som ej älskar, som ej wårdar och högst skattar wettenskaperne, då de frambringa sådane männ, som en Linné hwilken hedrar sin nation äfwen så mycket som han gagnar henne. Jag hoppas eljest med Eder, min älskelige och wärdige H[err] Archiater, at den ohyggeliga, mörka tiden lärer snart se sit slut. Den upgående Solen, som redan begynt wisa sig på Eder horizont, lärer icke behöfwa mycken tid för at lysa öfwer hela Riket, och igen uplifwa alt hwad förkolnat och med undergång hotat warit. Då skola wi glada och upmuntrade flitigt öfwerlägga om alt hwad nyttigt uptänkas kan, och med Guds hielp skola inga goda idéer blifwa utan wärkställighet. I medlertid önskar jag Eder hälsa, kraffter, alskiöns wälgång, men i synnerhet tålamod, med hwilket jag och afbidar tilfälle at krafftigt ådagalägga den outsägeliga högaktning som jag för H[err] Archiatern hyser, då jag stedse framhärdar

Wälborne H[err] Archiaterns och Riddarens
Tienstskyldigste tienare
Carl Fr[edrik] Scheffer.

upSUMMARY

Carl Fredrik SchefferScheffer, Carl Fredrik
(1715-1786). Swedish. Count, diplomat,
politician and councillor. Tutor to the
Swedish crown prince Gustav. Influenced
by the physiocrats in France. Brother of
Ulrik Scheffer. Correspondent of
Linnaeus.
thanks Linnaeus for the letter at the New Year [this letter has not come down to us]. He does not feel he really was worth that. Those who do not love science must be blind and reckless. In science, men like Linnaeus come forward and bring good reputation to their countries. Just like Linnaeus, Scheffer hopes that the difficult times will soon end. Linnaeus has already seen some change, and Scheffer hopes it will be apparent to the whole country. Then, everything good and useful will be taken care of, for mankindís best. Scheffer wishes Linnaeus health, vigour, welfare and above all patience. He hopes he will be able to show Linnaeus his high esteem.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIII, 222-223). [1] [2] [3]