Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4030 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 11 January 1768 n.s.
Dated d. 11. Januar. 1768.. Sent from Åkerö (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater, Professor och
Riddare,

Min matta hand är oförmögen att uttrycka min oändeliga årkiänslan emot H[err] Archiatrens och Riddarens oafbrutne wänskap, hwaraf jag nu åter, wid årets ingång, haft ett nytt och angenämt prof. Mine förtienster äro få, och mitt arbete är kullrifwit och ödelagt: Deras byrd, som en ny jord åt oss skapat är, att lämpa medlen efter Rikets behof: Mig är nog, att, under samwets lugn kunna säya: Me glorietur accinctus ut discinctus.

Herren öpne, om ey förr, dock efter min bortgång, mine Medborgares ögon, att de see måge, det jag dem aldrig illa menat!

Wälborne H[err] Archiatren (:som redan smakar sötman af ett odödeligt beröm:) ege den hugnad att en gång see Fädernes landets refwor helade, och, att länge, säll, lycklig, sund nögd, och fri från trångmål, få niuta lugn, efter öfwerstånden almän storm! då får hwar sin lått: jag swalka under jorden, och Herr Archiatren en glad del i Rikets wäl, som, uprättat utur sitt elände, bör hedra, wörda och belöna H[err] Archiatrens och Riddarens oförlikneliga förtienster, som sin hembygd prydt, samt att folcks undran wäckt, öfwer ett i Norden uptändt lius, som sig öfwer hela wår wärld utbredt!

Mine ålderdoms swagheter hindra mig att mera orda; men i oföränderligt hierta förwarar jag den upricktiga wänskap och högacktning, med hwilka jag framhärdar

Wälborne H[err] Archiatrens och
Riddarens
tienstskyldigste tienare
Carl G[ustaf] Tessin

Åkerö d[en] 11. Januar[ii]
1768

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 183-184). [1] [2] [3]