Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4033 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 1 January 1768 n.s.
Dated 1768 d. 1 Januarii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min egen förtrognaste Gynnare och Riddare.

Tiden, som är uti ett beständigt lopp och omskifte, förändrar all ting, byter dagar och åhr, ja spräcker sielfwa bergen, har doch ännu aldrig kunnat ändra ett hårsmon på H[err] Riddaren, hwars oskrymtade wänskap emot mig warit oföränderlig. Ty fodrar ock all ärkiensla tillbaka, att därföre icke allenast af […] all wördsam tacksamhet, utan äfwen af wa[rmt] hierta tillönska H[err] Secreteren och Riddaren m[ed] des wärda familie, all sällhet på nu ingående åhr och tillkommande tider, då jag hoppas får i den lilla tid, som for mig återstår beständigt hugna mig af en oförfalskad wän uti en föränderlig wärld. Den alsmächtige Guden giöre H[err] Secreterens och Riddarens dagar många och sälle. jag är, då jag lefwer

Min egen oförändrade Gynnares
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1768
d[ie] 1 Januarii.

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

In this letter, written on 1 January, 1768, Linnaeus sends his very best wishes for the New Year to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] and his family. In very personal and emotional words Linnaeus expresses his deep gratitude for Wargentin’s genuine friendship, standfast and constant in a changeable world. He closes his letter thus: “As long as I live, I shall be my constant Patron’s humble servant Carl v. Linné.”

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 390   p.390.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 296   p.296.