Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4038 • Anders Johan von Höpken to Carl Linnaeus, 14 February 1768 n.s.
Dated 14 febr. 1768. Sent from Ulfåsa (Sweden) to (). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater och Riddare!

Jag tackar H[err] Archiatern och Riddaren af alt mit hierta som intet glömmer mig. Jag weth inga bref som iag häldre läser, först emedan de komma ifrån en god wän och sedan äro de altid upfyldte med alt det som kan förnöija i synnerhet när de angå wettenskaper men Banquerouter äga en annan egenskap. Jag gratulerar H[err] Archiatern som undsluppit Stormen och Skieppsbrottet och beklagar alla dem som deruti blifwit inwecklade. När jag första gången sporde Julinskiölds banqueroute uti avisorne, giorde det mig hiertel[igt] ondt. Jag tänckte då at hans olycka hade, som många andras härrördt utaf tidernas allmänna missCredit och Wexelns hastiga och onaturliga fall. Men till min stora bestörtning märcker iag at hiertat hos honom eij warit rent. Amnell har under sidsta Riksdag skrickit emot Rådet och mig personellement för mindre upsicht öfwer WexelContoiren, som Rådet el[le]r iag icke war förbundne till; nu torde han som Inspector erarii få kiännas wid samma öde, och torde hända med större rätt. H[err] Archiatern är så god och påminner sig mit sidsta testamente, som hade bemött alla casualiteter och kunnat uppehålla wärcket en god stund, till dess alt hunnit uti ordning igen. Men nu med et tomt Aerarium är saken swår och uti denna redogiörelse och återbärings tiden af stort äfwentyr. Jag tackar Gud, at, under mit Cancellariat, denna olyckan icke har händt och at iag icke nyl[igen] utan för 4 åhr sedan nedlade detta Ämbetet, ehuru det wähl är möijel[igt] at äfwen den tiden oreda warit å bahne. Uti den mig af Julinskiöld upgifna räkningen: syntes Academiens wara mindre Solidement goda än iag förestälte mig och at en tillräckeligare tillgång endast berodde på Spanmåhlens höga prise, hwilcken omstendighet iag äfwen wille nyttia uti testamentet. En sak beder iag H[err] Archiatern at willia underrätta sig om. Som Sacken är stält af Julinskiöld, så torde han wara litet ömtåhlig huru räkenskaperna äro formerade. När iag åhr 1764 reste ifrån Upsala, så infunno sig hos mig Rector Risell och Julinskiöld och offererade mig Cantzlerns wanliga arfwode som bestod uti 110 el[le]r 120 ducater, dem iag refucerade och begärte at återlemnas till Aerarium och som ingen af H[errar] Professorerne talte med mig derom, torde den omstendigheten hafwa blifwit med flit bortgiömt. Jag skulle wähl skrifwa mehr, men papperet förbiuder mig och således har iag den ähran nu och altid wara

H[err] Archiatern och Riddarens
hörsamma tienare
Höpken.

Ulfåsa d[en] 14 febr[uari]
1768.

upSUMMARY

Anders Johan von HöpkenHöpken, Anders Johan von
(1712-1789). Swedish. Count and
statesman. One of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.The
Chancellor of the Uppsala University
1760-1764. Correspondent of Linnaeus.
thanks Linnaeus with all his heart for not forgetting him. There are no letters that he would rather read than those from Linnaeus, foremost because they come from a good friend but also because they are always full of items that can give pleasure. Höpken then reflects on the fate of Peter JulinskiöldJulinskiöld, Peter
(1709-1768). Swedish. Treasurer of
Uppsala University. 
and fears that he was not entirely pure-of-heart. Johan AmnellAmnell, Johan (1692-1772).
Swedish. Finnish clergyman and member of
the Swedish Riksdag.
in the Swedish Riksdag had screamed about the Council and against Höpken personally for not keeping better control over the Exchange Office that neither the University Council nor Höpken were associated with, but now, as Inspector, it seems that he will suffer the same fate. Höpken is grateful that this problem had not arisen during his period of office in the Council and that he closed down the Exchange Office four years ago. Indeed it was possible that even then there was a muddle there. The accounts shown to Höpken by Julinskiöld indicate that the financial situation of Uppsala University is less good. Höpken asks Linnaeus to inform him about it. In the way Julinskiöld presented the matter, it would appear that he was rather sensitive as to how the accounts were prepared. When Höpken left Uppsala in 1764 he visited Nils RisellRisell, Nils Swedish. and Julinskiöld and was offered the Chancellor’s usual fee, consisting of 110 or 120 ducats. Höpken refused this and requested that the sum should be returned to the treasury, which appears to have been forgotten on purpose. Höpken would have written more if the notepaper had allowed him.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VII, 95-96). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Riksrådet grefve Anders Johan von Höpkens skrifter (1893), vol. 2, p. 21-22 .
2. Bref och skrifvelser (1917), vol. I:7, p. 173-174   p.173  p.174.