Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4040 • Peter Hernquist to Carl Linnaeus, 23 February 1768 n.s.
Dated 23 Feb.. Sent from Paris (France) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare etc.
Nådgunstige Gynnare.

Den nådiga omsorg, hwilken Wälborne Herr Archiatern behagar än widare oförskyldt och högst benägit om mig hysa i mina widriga omständigheter, samt den mägtiga befordran jag härmedelst ärfarer försätta mig aldeles uti en oändlig skuld. Sorgen om min framtid är mig nu mer ei så odräglig, sen jag warit högstlyklig at deraf fåt öfwerlämna den största dehlen uti Wälborne Herr Archiaterns öma hierta. Om någon ting widare kan oroa mig, bör det sannerligen wara min oförmögenhet at kunna ärkänna med ord och i sielfwa wärket min skyldigaste ärkänslo. Emedlertid anser jag alt det jag genom Wälborne Herr Archiaterns Högstgunstiga recommendation ärnår, såsom et benägit lån, til hwilkes återbörd jag skyldigast förbindes. Och lämnar jag uti Wälborne Herr Archiaterns nådiga wahl, at föreskrifwa mig de wilkor, som hälst behagas.

Detta mit ödmiukaste swar har blefwit upskutit af flera ordsaker, men egentligen af en catalogues uprättande öfwer Trianons lustpark, hwaraf en copie här innelykt medföljer. Dess förfärdigande har egentligen haft afseende på Wälborne Herr Archiaterns beqwämlighet at kunna härifrån commendera hwad som hälst behagas. Numeren utmärka slagen efter nyare Species plantarum. Många örter äro här ännu odeterminerta, många nya Species obeskrifna. Jag är anmodad at i sommar dem än widare examinära samt deröfwer göra mina obserwationer. Så mycken flit här anwändes med örters anskaffande och deras rätta culture, så liten är wederbörandes omtanka at beskrifwa hwad här fins. Löf af Thebusken följa här innelykte med. Petioli äro ei Subtus gibbi, nec Superius plano canaliculati, utan mäst cylindrici. Paeonia tenuifolia fins här differente från P[aeonia] pampalodes. Ehuru cornus alternifolia ei har utseende af en cornus, påstås dock den säkert wara en af samma slägte, äfwen så wäl som 3 andra nya congeneres deraf. Zizania hålles af flesta för annua, ehuru det tros twärsom af andra. Herr Duchexsne mottog frön etc i höstas til at öfwerstyras; jag önskar de framkommit. Täktes Wälborne Herr Archiatern utmärka på samma nu öfwerskickade eller någon annan catalogue de planter, som kunna behagas, at jag nästkommande sommar må kunna dem förskaffa från någon af de härwarande trägårdar. Herr Richard anmäler sin wördnad, samt anhåller i ödmiukhet det täktes Wälborne Herr Archiatern låta genom sin betiening öfwerskicka några plantor och frön af dem här felas och kunna wara til öfwerflöd i Upsala. Herr Richard har på min anmodan til en dylik commerces faciliterande, utwärkat hos Hans Majestet ordre til franska Legation i Stockholm at emottaga och förskaffa alt hwad å båda sidor skickas.

Jag blir som oftast tilfrågad om hindren, som upskiuta unga W[älborne] Herr Professor von Linnés ankomst til Paris, hwartil jag gifwit dem anledning at hoppas. Jag tror mig bäst träffat den rätta då jag förment det Wälborne Herr Archiatern ei welat genom penningars försträckande til resan förekomma det Swenska Hofwet i sina löften, hwilka genom handlens rubning och tidernas swårighet ei kunnat i wärket ställas. Herr Richard förmente det den franska öfwerheten kan upfylla, hwad den swenska lofwat, samt det Han genom et ord hos Hans May[estät] skulle lätteligen utwärka åtminstone husrum och spisning på Trianons lustslåt, och kan hända efwen en pension honnête, samt at sådant blifwa den minsta Nåd, med hwilken dess Christl[ige] May[estät] kan anse en witter Son af en så lyster man som här så högt admireras af höga och lärda, som dess stora meriter afwundas af dess fordna competitorer.

Som Apothecare, då jag förebrodt dem deras antagna methoders ofullkomlighet, unskyllat sig med sina elevers mindre capacité, och föreståndarena wid kongsträgården föregifwit mindre fond wara de rätta hinder at inrätta sina trägårdar efter systema naturae; så håller jag nu på at på Herr lafosses bekostnad anlägga en botanisk trägård efter sistnämda methode, at derigenom i sielfwa wärket wisa det Herr de La fosses enskyldta fond är dertil tilräcklig, samt at unga Hofslagare gossar, til hwars instruction den egentligen anlägges, skola sättas i stånd, at genom 7 bokstäfwers kännande fullkomligen urskilja de wäxter, hwarom de andra hafwa en waklande idée. Herr La fosse marechal du Roi, har på egen bekostnad anlagt en Schola hippiatrica i Paris, i afsigt at derigenom meritera Hans May[estäts] nåd och 20,000 livres pension. Blir han lycklig i sit företagande, har han lofwat mig en dehl deraf til betalning för min nu hafda möda. Emedlertid arbeta wi båda twå och öfwa oss tilsammans utan ringesta ärsättning. Han består dock hela depensen, och jag mödan allena. Således tienar jag nu utlänningarna, tils jag finner mig blifwa skattad wärd min Nådiga öfwerhets förtroende wid något embetes förestående i Swerige. Och som jag ei finner någon mägtigare befordrare än den Wälborne Herr Archiatern nådigast behagar meddela mig; ty anhåller jag än widare om dess nådiga och beständiga medlidande hierta uti mina osäkra öden. Det woro at önska, det de från Upsala Academie af resande studerande blefwo underwiste at hålla et medium mellan för mycken blygsamhet och för stor dristighet. Felar jag i det förra finnas ock de, som mindre befordra sin landsmänner, då de, ehuru fransosen finner dem tillika med mig dagligen knåda giötjan på gatorna, willa hälsas för Upsale Professorer, adliga och gouverneurer, at derigenom öpna sig wägen til allas samqwäm, hwaraf händer det frantsosens tanka om wåra Swänska wärdigheter förminskas mycket. Bäst woro at lära dem rätta sin titlar efter matsäcken, eller ock at ej omgås med andra än dem, som weta sätta wärde på gloser. Wåra nu härwarande landsmän må wäl. Herr Doctorn och adjuncten Ribbe, arbetar flitigt. Magister Biörnstål har warit tillika med sina Herrar något opassliga, men jag har nu mer fåt dem åter på friska fötter. Jag förblifwer näst min ödmiuka wördnads anmälan til Nådiga Frun, fröknarna samt Wälborne Herr Professorn von Linné

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
Ödmiukaste tienare

Pierre Hernquist.

Paris d[en] 23 Feb[ruari]

upSUMMARY

Peter HernquistHernquist, Peter (1726-1808).
Swedish. Veterinarian. Studied at
Uppsala under Linnaeus, at Greifswald,
Lyon and Paris. He established Sweden’s
first school of veterinary medicine at
Skara. Correspondent of Linnaeus.
feels very indebted to Linnaeus for his measures to improve his difficult situation. He is now a bit more optimistic about the future thanks to Linnaeus’s recommendation. Hernquist regards this charitable action as a loan, for which Linnaeus can prescribe the conditions.

Hernquist’s letter has been delayed for various reasons, primarily because he wanted to complete a catalogue of all the plants in the garden of the Trianon. This list will be convenient when Linnaeus wants to order something from the garden. The numbers correspond to those in the latest edition of Species plantarum [...] editio tertiaLinnaeus, Carl Species
plantarum [...] editio tertia
, I-II
(Vienna 1764). Soulsby no. 510.
. There are many plants not yet determined; many species are not described. Hernquist has been asked to spend the summer examining them and making observations. Much energy is devoted to acquiring plants, but there is little interest in documenting them. Hernquist encloses leaves of the tea-shrub. He comments on Paeonia tenuifolia, Paeonia pampalodes, Cornus alternifolia, Zizania and hopes that Linnaeus has received the seeds Antoine Nicolas DuchesneDuchesne, Antoine Nicolas
(1747-1827). French. Naturalist and
horticulturist, Versailles.
Correspondent of Linnaeus.
promised to send last autumn. If Linnaeus ticks off the plants he wants on the list, Hernquist will procure them from the local gardens. Claude RichardRichard, Claude (1705-1784).
French. Botanist. The king’s gardener at
the Trianon. Father of Antoine Richard.
Correspondent of Linnaeus.
sends his respects and humbly asks for seeds and plants missing there but being abundant in Uppsala. At Hernquist’s request, Richard has obtained royal orders to the legation of Stockholm to facilitate this botanical exchange.

People often ask,why Young Linnaeus’s [Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
] arrival in Paris is delayed. Hernquist’s answer is that the Court has sponsored his trip but, due to financial scarcity, is not yet able to fulfil its obligations. Richard is convinced that the French King [Louis XVLouis XV, (1710-1774).
French. Reigned 1715-1774.
] would be willing to take on the expenses and at least offer board and lodging at the pleasure-palace of the Trianon. After all, he is the noble son of a very illustrious man admired and in high esteem everywhere!

Hernquist is employed by Philippe Etienne LafosseLafosse, Philippe Etienne
(1739-1820). French. Veterinary
surgeon, Paris. Assisted by Peter
Hernquist, he started a private school
for veterinary studies,
to lay out a garden in accordance with Systema naturae. Hernquist will prove that this is possible, even if the garden is relatively small. The garden will serve to instruct apprentice farriers; if they know seven letters, they will be able to recognize the plants, of which others are uncertain. Lafosse has personally built a ”hippiatric school” in Paris, in order to ingratiate himself with the King and obtain a pension of 20, 000 pounds. However, now they are working for nothing. Thus Hernquist works for foreigners and will do so, until Swedish authorities vouchsafe to offer him a post. Of Linnaeus he begs gracious and compassionate support in his precarious situation. It would be a good thing if students from Uppsala going to France were taught some moderation. Some of them want to be greeted as professors, noblemen and governors in order to have access to all convivial meetings; their behaviour is not good for the reputation of Sweden in France. Carl RibbenRibben, Carl (1734-1803).
Swedish. Physician, assessor of the
Collegium medicum. Lived in Strasbourg
fom 1768.
is busy and working hard. Jacob Jonas BjörnståhlBjörnståhl, Jacob Jonas
(1731-1779). Swedish.
Orientalist. Studied in Uppsala and
attended Linnaeus’s lectures. Travelled
in Europe and Asia (1767-1779). Died in
Saloniki, Greece. Correspondent of
Linnaeus.
and his company have been a bit indisposed but have been cured by Hernquist. Hernquist concludes with greetings to Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
], Linnaeus’s daughters and to Linnaeus himself.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VI, 502-503). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1917), vol. I:7, p. 87-89   p.87  p.88  p.89.