Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4042 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 5 February 1768 n.s.
Dated 1768 d. 5 Februari.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre

Anmäla min ödmiuka wördnad och tacksamhet, hos samtelige de hederwärde Colleger och Membra Academicae, som på min ödmiuka intercession togo H[err] Alströemer och Hiortberg till Ledamöter. jag ,är wiss på att jag ej wågat recommendera någon owärdig.

H[err] Du Hamel har lofwat mig att laga det jag skall få defecten på arken af Actis Parisinis; då jag skref, hade jag förlagt M[in] H[erres] bref, och fick det ej igien ehuru jag sökte, ej häller ännu funnit det igien.

En ny tome af Actis Petropolitanis är utkomen den jag ännu icke fått.

Här föllia Hiortbergs rön; jag wille ej ingifwa dem för ut, emädan jag wille hafwa andra och ej tyckte att desse woro ännu mognade.

Här få wij intet annat tänka på, än Julinschiölds cession och Academiens situation.

förbl[ifwer]
Min Herres
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1768
d[en] 5 februari

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus writes to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] and says he is grateful to all the members of the Academy for accepting his recommendation of Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
and Gustaf Fredrik HjortbergHjortberg, Gustaf Fredrik
(1724-1776). Swedish. Chaplain on board
ships of the Swedish East India Company.
Dean at Vallda (south of Gothenburg).
Correspondent of Linnaeus.
as new members. Linnaeus is convinced that they will prove worthy of this honour.

Henri Louis Duhamel du MonceauDuhamel Du Monceau, Henri-Louis
(1700-1782). French. Wrote on botany
and agronomy. Correspondent of Linnaeus.
has promised Linnaeus he will send the missing pages of Acta Parisina [Linnaeus means the transactions of the Académie royale des sciences, ParisAcadémie royale des sciences,
Paris,
French. The French
Académie des sciences was founded
in 1666 and became a royal academy in
1699. Correspondent of Linnaeus.
, Memoires de mathematiques et de physique, see Linnaeus to the Academy and Wargentin, 3 November 1767Letter L3996]. In connection to this Linnaeus mentions a letter from Wargentin, which he has mislaid [this letter has not come down to us].

A new volume of Acta Petropolitana [Linnaeus means, Novi CommentariiImperatorskaja akademija nauk,
Imperial Academy of Sciences

Novi Commentarii Academiae
Scientiarum Imperialis
Petropolitanae
(St Petersburg,
1747/1748 - 1775 [i.e. pub. 1750 -
1776]).
] has come out, but Linnaeus has not received it yet.

Linnaeus is enclosing Hjortberg’s observations which he found a bit immature and was waiting for something more substantial[only one of those observations was published, "Rön om lättaste och snaraste sättet att läka tufve-sår på ängar"Hjortberg, Gustaf Fredrik
"Rön om lättaste och
snaraste sättet att läka
tufve-sår på
ängar", KVAH (1770),
341-344.
]

The all-pervading problem at the moment is Peter Julinsköld’sJulinskiöld, Peter
(1709-1768). Swedish. Treasurer of
Uppsala University. 
bankruptcy and the situation of Uppsala university.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 392-393   p.392  p.393.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 296-297   p.296  p.297.