Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4043 • Carl Linnaeus to Axel Bergenstierna, 4 February 1768 n.s.
Dated 1768 d. 4 februari. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

L4043. Carl LinnaeusCarl Linnaeus (1707-1778). Swedish. to Axel BergenstiernaAxel Bergenstierna (1739-1782).
Swedish. Public official.
, 4 February 1768 n.s.

Wälborne Herre,
Min gunstige H[err]Broder.

Bergs Rådets och Riddarens H[err] Ant[on] von Swabs dödeliga frånfälle war en allmän afsaknad och sorg för hela Riket.

En sådan man giäller mer än många tusende.

Hans like uti Metallurgien har Europa ej födt, och werldenes tider aldrig mer framalstrat.

Sådane seculaire män äro sälsamare än Cometer, och komma näppeligen igen på flere secler.

Wårt fäderneslands ära har warit at kunna i honom framwisa en sådan, som de yppersta riken aldrig kunnat åstadkomma.

Gifwe Gud att fäderneslandet wettat honom rätteligen achta, då det honom ägde.

Hans afsaknad kan aldrig nogsamt beklagas och få weta att sätta rätta wärdet på den sten, som är dyrare Nonni opal.

Så gå wåra lysande Sidera under horizonten, den ena äfter den andra och lämna idel tiokt mörker i riket och Wettenskaperne, samt mera barbarie för äfterkommande

Sic alba Ligustra cadunt, Vaccinia nigra leguntur.

Om någon förtient en statua i wårt fädernesland wet jag ingen mer den wärdig.

om han ej får den, är det wårt, ej Hans, fehl.

wij få i all tider skryta at wij ägit honom.

jag gratulerar sal[ig] Herren som med så mycken heder fått taga afsked ifrån denna uselheten att Naturens Herre ej låtit honom plågas, utan med all frid hastigt innesluta sig. Lyckelig den som så lefwat och så slutat, att han af hela werlden änteligen saknas.

förblifwer
Min Herr Broders
hörsamste tienare
Carl v[on] Linne

Upsala 1768
d[en] 4 februari

Wälborne Herren H[err] Axel Bergenstierna
Stockholm.

upSUMMARY

Linnaeus writes to Axel BergenstiernaBergenstierna, Axel
(1739-1782). Swedish. Public official.
about the death of Anton von SwabSwab, Anton von (1702-1763).
Swedish. Assessor at the Bergskollegium.
, which is a great loss to the whole country.

Such a man is worth more than a thousand others. Words to the same effect follow in abundance.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Private collection). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 113-114   p.113  p.114.