Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4046 • Carl Linnaeus to Lars Salvius, 28 March 1768 n.s.
Dated 1768 d. 28 Martii. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Gynnare och Wän

Som det är nödigt för trycket av 3de delen på Systemet att hafwa signa äller Characteres Chymicos skall jag i tida fråga om M[in] H[erre] har uti sin officina sådana äller om de kunna ärnås. jag har satt upp dem på fölliande tider. War god och lätt mig det wetta.

Laga änteligen att wij få trycka tredie tomen af Systemet innan sommar ferierne komma, ty då, om jag lefwer, will jag rese på landet och kan icke praestera correcturen med samma post.

Kommer H[err] Directeuren i hog huru många exemplar af 2dra tomen på Systemet mig blefwo gifne?

jag er Min wälgynnares
ödmiuke tien[are]
Carl v[on] Lin[né]

Upsala 1768
d[en] 28 Martii

Directeuren
Edel och Högacht[ade]
H[err] Lars Salvi[us]
St[ockholm]

upSUMMARY

Linnaeus writes to Lars Salvius Salvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
about printing the third part of Systema Naturae [Linnaeus refers to the ”Regnum Lapideum” of the Systema naturae, 12th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
] and asks Salvius if he has chemical symbols in his printing office or if he can get them.

Linnaeus would like the printing of the third part to be finished before the summer vacations as he will spend the vacation in his country house [at Hammarby] and he can not send any proofs by return post from there.

Linnaeus asks about the number of copies of the second part of the Systema Naturae [Linnaeus refers to the ”Regnum Vegetabile” of Systema naturae, 12th edition] that have been sent to him.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G 152i). [1] [2]