Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4055 • Johann Jacob Lerche to Carl Linnaeus, 26 March 1768 n.s.
Dated d. 15 Martii St. Vet. 1768. Sent from St Petersburg (Russia) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare,
Förnäme Gynnare

Ett bref utan ämne är wäl intet en sak, som kan fägna en man, som arbetar för en hel werld, och som äfwen i det hänseende har förtjent en ewig ärestod, att han så wäl wetat sätta wärde på sin tid, och genom dess ädlaste anwändande gifwit werlden ett lysande efterdöme. Om jag således härtills ej har beswarat Wälborne Herr Archiaterns mig öfwermåttan kära och angenäma skrifwelse af den 13 Julii a[nni] pr[ioris] hwilcket annars hade bordt ske långt för detta: så är denna reflexionen endast orsaken till mitt långa stillatigande. Nu har jag änteligen fådt något, som tör hända åtminstone kan giöra H[err] Archiatern något nöije, efter det kommer långwäga, fastän eljest litet eller intet däribland torde finnas, som för Herr Archiatern wore betydande. Jag menar de uti hosgående lilla ask liggande frön, som wår flitiga Apothekare Fritsche uti Astrachan låtit samla på den trackten, wid Kisljar och den nÿa fästningen Mosdok, wid Caucasus och de Kabardinska bergen.

Men hwad som lärer wara Herr Archiatern långt kärare än detta, är den nÿheten, som jag nu kan hafwa den äran att berätta.

Den önskan Herr Archiatern uti Sin sidsta Skrifwelse täcktes ÿttra, att någon Botanist skulle sändas åt Persiska sidan, lärer innom ett par månader gå uti sin fulbordan. Keijserliga Wettenskaps Academiens nya Director H[err] Grefwe Wolodimer Orlow, som i synnerhet har smak för Naturalhistorien, har med H[en]nes Keijserl[iga] Maj[estä]ts aldranådigaste tillstädjelse, beslutit att låta twenne Botanicos resa omkring i Riket, ibland hwilcka wår Professor Falck är en; dock får han den trackten åt Orenburg, Catharinenburg, jämte bergwärckena däromkring, Werchoturie &c. Men touren åt swarta Hafwet och Caspiska Sjön ända intil Persiska gräntzen får H[err] Prof[essor] Gmelin, en brorson af wår förre Gmelin, på sin lått.

Hwad som af mig wid mitt wistande i Persien är skedt, har endast warit ett Pasergon, häldst jag aldeles intet för den orsaken skuld blef ditsänd, icke häller är Botanicus af profession. Men utaf desse Expeditionerne bör man wänta något fullkommligit, och jag tror säkert, att om Herr Archiatern täcktes wid detta tilfälle giöra några påminnelser, fastän det wore till H[err] Grefwe Orlow sielf, ja fast än det wore till H[en]nes Maj[estä]t sielf, så skulle de blifwa wäl uptagne, och ansedde för ett nÿtt wedermäle af Herr Archiaterns oförtrutna nit om Natural historiens upodlande och förkåfran. Jag säger detta i förtroende, och har i öfrigit den äran att i all min tid med största tilgifwenhet och högacktning framhärda

Wälborne Herr Archiaterns
och Riddarens
hörsamste tjenare
J[ohann] J[acob] Lerche

St Petersburg
d[en] 15 Martii St[yli] Vet[eris]
1768.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 95-96). [1] [2] [3]