Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4061 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 29 April 1768 n.s.
Dated 1768 d. 29 April. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

Det war ej så illa ment, som det tagits. Kiära förlåt mig.

Biskop Frijs war här; CancellieR[ådet] Ihre och jag hade wårt största nöje at höra honom liuga, det ena gröfre än det andra. På hans enständiga begiäran, att skaffa sig någon i stockholm D[octo]r Siefwert, den han lofwade genereuxt regalera; han giorde sig all möda och omkostnad att wisa honom alt, men fick ej en styfwer därföre; de som rakade och Pudrade honom, i det han skulle betala, bad dem komma till sig dagen där äfter, då han reste bort bittida om morgonen. Han kiöpte sig i Kiöpenhamn Biskops caracter för 24 000 Rik[sdaler]. Reste nu att klaga på Biskop Gunnerus, som på 2 åhr ej visiterat i öfwersta Norrska Finmarken som är från honom öfwer 100 mihl, att han måtte sielf få det på sit departement. Så mycket sådane hedras, så mycket minskas hedren för de andre ledamöter af Academien.

Gierdes rön har jag tillförene ej sedt; Flyttningen med Myrornes ägg är märkwärdig, ny och synnerlig,

jag fruchtar at han förtagit sig uti sista §, där han talar om Myrorne i hohl af en gåspennas storlek, och skulle tro att han där sedt Formicam cespitum, som är så mycket lik. Formicam fuscam, att en owand wähl kan där på förtaga sig utan microscop.

förbl[ifwer]
M[in] H[erres]
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1768
d[en] 29 April.

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus apologizes to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for his joke in his letter dated 22 April 1768Letter L4062.

Nicholaus Christian FriisFriis, Nicolaus Christian
(1714-1777). Norwegian. Vicar of
Bodø, Norway, from 1744. Titular
bishop from 1754.
has been on a visit and has given Linnaeus and Johan IhreIhre, Johan (1707-1780).
Swedish. Philologist. Professor of Latin
and later of eloquence and political
science at Uppsala.
a good time telling them all his lies, one worse than the other. Friis was eager to find somebody to guide him in Stockholm, and Linnaeus recommended Johan Victor SiefvertSiefvert, Johan Victor
(1738-1791). Swedish. Physician i the
county of Skaraborg.
, who was promised a substantial fee for his trouble. Siefvert did his utmost to please Friis but remained unrewarded. Those who shaved and powdered him were asked to return the following day for the payment but then he had left. In Copenhagen he bought a bishop’s outfit for 24 000 riksdaler. He complained about Johan Ernst GunnerusGunnerus, Johan Ernst
(1718-1773). Norwegian. Bishop of
Trondheim. Together with Gerhard
Schøning and Peter Friederich
Suhm he founded in 1760 Det Kongelige
Norske Videnskabers Selskab [The Royal
Norwegian Society of Sciences and
Letters]. Author of Flora
Norvegica
(1766-1776). Correspondent
of Linnaeus.
, who had not inspected the Norwegian Finnmark, 100 Swedish miles away, for two years. Friis did this in the hope of acquiring this district for himself. If such people are honoured, the honour of the Academy is impaired.

Fredrik Gerdes’sGerdes, Fredrik (1747-1812).
Swedish. Commissar of the
General-Assistance office.
study on ants is new to Linnaeus ["Rön och Anmärkning öfver Svart-Myrorna"Gerdes, Fredrik "Rön
och Anmärkning öfver
Svart-Myrorna", KVAH (1768),
373-376.
. Gerdes’s description of how the ants remove their eggs is peculiar. Linnaeus suspects that he has mixed up Formica cespitum and Formica fusca, which is easily done without a microscope.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 396-398   p.396  p.397  p.398.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 300-301   p.300  p.301.