Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4099 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 24 August 1768 n.s.
Dated 1768 d. 24 August.. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edle och Höglärde H[err] Secreter och Riddare.

jag önskade få några exemplar slagne af den Medaille som Gref Tessin lätt giöra öfwer mig; näml[igen] den med 3 cronor illustrat[ion] ty frågas wördsamast.

1. om icke K[ongliga] Wet[tenskaps] Academien den inlöst, som mig lärer wara sagt till förene?

2. om jag kan få lof af Academien att låta slå några för mig, med honom?

3. om Min egen Gynnare will åtaga sig beswäret, att anstalta här om?

4. Hwad hwart stycke praeter propter kommer att kosta?

Täckes min wälgynnare gifwa mig här på benägit swar, skall jag utlåta mig om antalit; ty jag åstundar en till hwar som föllier älr bär mig till grafwen; ty tiden och omgången kommer wähl snart i ordning till min dörr.

Hwad nytt i lärda werlden? wår kiära och ädla nation blifwer nu wärre än tyskarnes, förderfwad med apologier och critiquer; studenterne tala nu ej om annat, än huru den och den criticerat den. . . så ofta etc. annat wetta de ej; annat höra de ej med begiär. En hehl nation är snart förderfwad; fordom war nationen allwarsam, men nu tycks hon rasa åt wråen.

Anmäla min wördnad hos nådiga Fruen, Eder goda Fru.

jag är
Min wälgynnares
ödmiuke tienare
Carl Linné

Hammarby Upsala 1768
d[en] 24 august[i]

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus would like copies of the medal which Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
minted in honour of Linnaeus, the one with three crowns, and he wonders:

1. If the the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] has bought the die?

2. If he could have copies made for him?

3. If Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
could undertake to arrange this

4. What the cost might be?

Once Linnaeus has knows he will say how many he wants; he would like one for each person attending his funeral.

Linnaeus enquires about news from the scientific world and bemoans the critical attitude of the day.

Linnaeus sends his greetings to Wargentin’s wife [Christina Magdalena WargentinWargentin, Christina Magdalena
(1724 -1769). Swedish. Wife of Pehr
Wilhelm Wargentin. Daughter of crown
equerry Carl Christian Raab. Mother of
Christina Juliana Wargentin, Johanna
Charlotta Wargentin and Wilhelmina
Wargentin.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 400-401   p.400  p.401.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 307   p.307.