Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4115 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 6 September 1768 n.s.
Dated 6 Septembr. 1768. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

Öfwermåttan tack för Catalogen på Academiens bibliotheque.

Tack och mycken tack för beswäret af jettonerne. War gunstig och lätt mig wetta när Academien låter slå sine, att jag då må få inställa mig, att få några slagne. Det säges här att wexelcursen stiger; när de slås får jag in quanto ställa mig äfter den tid som då blifwer.

jag är oaflåtligen
Min Herres
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala d[ie] 6 septemb[e]r
1768

Kongl [iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for the catalogue of the Academy library.

He also thanks him for trouble he has had regarding the medals. He wishes to be informed of when the Academy intends to produce its copies in order for him to add the copies he wants.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 401   p.401.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 308   p.308.