Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4117 • Carl Linnaeus to Lars Salvius, 28 October 1768 n.s.
Dated 26 octobr 1768. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edle och Högachtad H[err] Directeur.

Gud nåde mig som giör H[err] Directeuren så mycket beswär; jag wet ej hwad wördnad och tacksamhet jag därföre skall kunna offerera. Gud gifwe H[err] Directeuren ej trottades att hielpa mig till ärnåendet af pacquetet ifrån Engeland och det andra med Hellsten från Amsterdam, ty jag är där öfwer i största oro.

natt och dag arbetar jag på westgiöthe resan.

Gud wälsigne Eder min gynnare

jag är min gamble Gynnares
ödmiuke tienar[e]
Carl Linné

upsala d[en] 26 octobr[is]
1768

Directeuren
Edel och Högachtad
H[err] Lars Salvius
Stockholm

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G152a). [1] [2]