Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4124 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 18 October 1768 n.s.
Dated 18 octob. 1768. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

H[err] Osbeck Hwete är nog bekant af Authorers skrifter, men jag har aldrig haft det lefwande; jag sökte få det för några åhr sedan ifrån Engeland, men mig blef swarat att hwad man winner i kraften förlorar man i hastigheten äl[le]r att det hade långt mindre quantitet af stielkar äl[le]r ax och i axet långt mindre korn. jag war nyfiken att se efter kornens storlek på detta ax, som tyckas intyga det samma. Emedlertid torde det ej skada att utgifwa rönet. Polska hwetet har jag haft i trägården och det är sant hwad H[err] Osbeck säger, att det alt för sent mognar.

Historiska kalendren är intet i min krambo nyttig af descriptions des arts fick jag förleden om Bagerie, Perukemakerie, volantmakerie. jag sänder med H[err] Gahn.

Intet har jag kunnat så Åckerbär, dock torde det wara mögligt, om man bränner ett litet stycke äller fläck på jorden, och där uti sår fröen, som äro uttagne utur bären, och litet torkade.

Behåll den bekomne Description des arts, äfter jag ej samblar dem.

framhärdar oafl[åteligen]
Min Herres
ödmiukaste tienar[e]
C[arl] Linné

d[en] 18 octob[er]
1768

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Pehr Osbeck’sOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
wheat is known but Linnaeus has not seen it alive. He had tried to get it from England but was told that what may be gained in strength, might be lost in speed or the quantity of stalks and spikes, or that the spike might have less corn. The observation might however be published [the observation was published in 1769, “Rön angående sprit-hvete”Osbeck, Pehr "Rön
angående sprit-hvete eller
Triticum spica multiplici",
30 KVAH (1769), 67-71.
]. Linnaeus has had Polish wheat in the garden, which, as Osbeck says, ripens too late.

Linnaeus has no use of the historial calendar.

Linnaeus sends Descriptions des Arts et des Métiers[a collection of descriptions of different crafts, published by the Académie royale des sciences, ParisAcadémie royale des sciences,
Paris,
French. The French
Académie des sciences was founded
in 1666 and became a royal academy in
1699. Correspondent of Linnaeus.
] with Henrik GahnGahn, Henrik (1747-1816).
Swedish. Physician. Linnaeus’s student.
Founder of the Swedish Society of
Medical Sciences in 1807. Correspondent
of Linnaeus. Son of hans Jacob Gahn and
brother of Hans Jacob Gahn the Younger.
.

Linnaeus has not managed to plant arctic raspberries. It should however be possible on a burned off patch of soil with dried seeds.

Wargentin kan keep the Descriptions des Arts et des Métiers, as Linnaeus doesn’t collect them.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 404-405   p.404  p.405.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 309-310   p.309  p.310.