Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4131 • Carl Linnaeus to Lars Salvius, 15 November 1768 n.s.
Dated 1768 d 15 Novembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edle och Högachtad H[err] Directeur.

med unga Doctor Weser sände jag i forgår Westgötha resan, samt några Disputationer till Amoenitates.

Kunne disputationerne tryckas utan min revision skulle det wara mig rätt kiärt, då sluppe jag mycket beswär att plåga mina gamble ögon. jag fruktar dock, att errata blifwa alt för många, och ser af de förre, att man näppeligen ändå kunnat undgå rätt många fehl. Ty woro wähl att jag finge se ett eller annat ark, sedan de fulkomligt blefwit corrigerade, at man där af kunne döma huru det hade sig.

Det är obegripeligt att Amsterdamske Skepparen ännu icke ankommit, ty jag är wiss att wår Consul i Amsterdam sändt pacquetet med första afgående Skepp. jag ser af avisorne att ett skepp kommit från Amsterdam, men intet det kan wara det rätta? Kanske skepparen dödt och en annor kommit att föra det? Kanske Styrmannen gifwit fracktsedlen och Skepparen äger annat namn? mig är det obegripligt.

Söta Gynnare tröttas ej med mig, som så ofta uttröttar min Wän.

jag förbl[ifwer]
Min egen Gynnares
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1768
d[en]15 Novembr[is]

Directeuren
Edel och Högachtad
H[err] Lars Salvius
Stockholm

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (SLS, Ms 111). [1] [2] [3]