Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4132 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 14 November 1768 n.s.
Dated 1768 d. 14 November.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min hiertans K[iäre] Broder.

d[en] 11 sistledne hade wij promotion i Medicinen.

Bergman Physicus Aboensisen wärkeligen solid.
Printz Provin[cen] Norland[icus] för förra promotionen.förswarlig.
Gråberg Physicus Gothoburgensisförswarlig.
Pihlgren Medicus pauper[is] Holmens[is]förswarlig.
Sahlbergen qwick och solid.
Hallen qwick och icke oäfwen.
Weser Phys[icus] nob[ilis] suderm[anlandicus]solid.
Sparschuch qwick och munter,med åhren blifwer solid
Bergius Petr[us]Wermelandus mediocre.
Gryselius vicar. W[estro]botniae,mediocre, men slätt att tala latin.

Waenman ostindisk skeps Medicus. wij hade gierna sökt slippa honom, men han gick till Hans K[onglig] Höghet; wij hörde att saken woro incaminerad som wij af: owänskap hatade honom; han utwärkade sig veniam promotionis, doch med reservation,

att få en tienst för Doctorer framdeles på skeppen.

att han dageligen war i osäkerhet om sitt lif.

att han dageligen [gi]ck som fången.

att han mäst endast had[e sjömä]n att skiöta.

att han skulle wistas b[land sw]åre Dysenterier, fläckfebrar [som] regera [p]å skeppen, sielf ej exciperad.

att han ej praejudicerade [någon] annor

att undslippa processer, förklaringar, kanske tappa i rätt sak, där alt kan komma an på recomendatorer och han hade sin gynnare. transeat.

Nu längtar jag höra hur M[in] K[iäre] B[ror] mår

Är Cronprintzessan uti wälsignat tillstånd?

nytt wet jag intet utom Botanica.

Ellis har sändt mig nya tabeller och ritningar på Zoophyta; han arbetar där uti förskräckeligen; hans wärk när det utkommer, blifwer makalöst wackert.

Huru mår lille Archiatren; hälsa honom.

jag har i alt äfterkommit M[in] K[iäre] B[roder]s ordres om Sparschiuch.

Lef länge säl, glöm ej den som wördar M[in] K[iäre] B[roder] i grafwen

och förbl[ifwer]
Min Kiäreste H[err]Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1768
d[en] 14 Novembr[is]

Archiatren
Wälborne
Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

There had been a promotion of doctors of medicine on November 11. Linnaeus gives short characteristics to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for ten of them [Johan Gabriel BergmanBergman, Johan Gabriel
(1732-1793). Swedish. Provincial
physician to the county pf Åbo,
Finland.
, Jacob Gabriel PrintzPrintz, Jacob Gabriel
(1740-1779). Swedish. Provincial
physician in Hälsingland, later
town-physician in Gävle.
, Johan Martin GråbergGråberg, Johan Martin
(1741-1793). Swedish. Townphysician,
Gothenburg.
, Johan PihlgrenPihlgren, Johan (1735-1782).
Swedish. Physician, Stockholm.
, Johan SahlbergSahlberg, Johan (1741-1810).
Swedish. Physician, lecturer in physics
at Härnösand.
, Birger Martin HallHall, Birger Martin
(1741-1814). Swedish. Provincial
physician, Västmanland.
, Daniel Ludvig WeserWeser, Daniel Ludvig
(1743-1784). Swedish. Military surgeon,
assessor of the Collegium medicum.
, Henrik SparschuchSparschuch, Henrik (1742-1786).
Swedish. Physician. Assessor of the
Collegium medicum.
, Petrus BergiusBergius, Petrus (1740-1819).
Swedish. Physician in Värmland,
thereafter foundry proprietor.
, Johan GrysseliusGrysselius, Johan (1738-1788).
Swedish. Provincial physician in the
county of Västerbotten, thereafter
at Torneå.
] and gives more detail for Carl Henrik WännmanWännman, Carl Henrik
(1733-1797). Swedish. Doctor of
medicine. Ship’s surgeon, Swedish East
India Company. Provincial physician in
Åbo.
, who had practised as doctor on board a ship to the East India. Linnaeus outlines some difficulties and conditions around his promotion.

Linnaeus asks about Bäck’s health.

Linnaeus wants to know if the Crown Princess [Sofia MagdalenaSofia Magdalena, (1746-1813).
Swedish. Queen of Sweden, wife of Gustav
III. Daughter of King Fredrik V and
Queen Louise of Denmark.
] is pregnant.

Linnaeus has only news from Botany. John EllisEllis, John (1711-1776).
British. Merchant and naturalist, expert
on zoophytes. Correspondent of Linnaeus.
has sent new plates depicting Zoophyta. His work will be very beautiful when it is ready.

Linnaeus asks about Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] and sends his regards.

Linnaeus has done what Bäck asked him in the matter of Sparschuch, one of the promoted doctors.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 159-160   p.159  p.160.