Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4143 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 27 December 1768 n.s.
Dated 1768 d 27 Decembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Åkerö (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Kongl Mts och Riksens Råd,
Cancellie Praesident, Öfwerste Marschalk &c. &c.

Rycktet som förer alt, hade straxt för Eders Höggrefl[ige] Excellences nådiga notification hitbrakt den högst beklageliga tidningen, om Hennes Nådes, Fru Grewinnans, RikRådinnans och ÖfverHofmästerinnans sorgeliga frånfälle.

Eders Excellences smärta kan min tanka ej utan blödande hierta åskåda. jag tyckes mig se Eders Excellence krönt med silfwerhåren, gå fram och tillbakas uti de älliest täcka rummen på Åckeröen, som nu af en tiok sorgedimba äro mörka, och där jämra sig: non quœ soletur, non quœ labentia tarde tempora, narrando, fallat amica adest.

Men Eders Excellence, som mer än någor annor studerat på denna wärldenes förgängeligen hushålning, har nogsamt sedt huru sällan händer att twänne såta Makar valedicera på en och samma stund, lärer finna sig att tacka Gud det Fru Grewinnan ej öfwerlefwat, för hwilken blefwit swårare att dämpa sorgen, än för Eders Excellence, som altid warit klädd i wishets harnisk. Jag törs ej mer rifwa och röra det sår, som tid och glömska endast kan läka!

Lyckelig den som får med frid samblas till sina fäder ofläckad af en bedrägelig werld, wördad af alla, beklagad och saknad af ett helt rike, äfter så ährefull wandel innesluta sig i sin sofwe Cammar.

Jag blandar mine tårar med Eders Excellences, och förblifwer till min yttersta timma

Eders höggrefl[ige] Excellences
underdån[ige] ödmiukaste tienare
Carl Linné

Upsala 1768
d[en] 27 Decembr[is]

upSUMMARY

Linnaeus writes a letter of condolence to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
on the news of the Countess Tessin’s [Lovisa Ulrica TessinTessin, Lovisa Ulrica (-1768).
Swedish. Countess, wife of Carl Gustaf
Tessin.
] death.

Linnaeus praises the Countess Tessin and expresses his deepest sympathy with Tessin now that he is alone.

P.S. Enclosed with the letter are some sentences from Lucius Annaeus Seneca Consolatio ad MarciamSeneca, Lucius Annaeus
Consolatio ad Marciam (Rome,
37-38).
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 30). [1] [2] [3]