Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4149 • Peter Hernquist to Carl Linnaeus, 19 December 1768 n.s.
Dated 19 Dec: 1768. Sent from Paris (France) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare etc. etc.
nådigste Gynnare.

Ehuru jag ei haft tilfälle på lång tid upwakta Wälborne Herr Archiatern med bref, har dock ei någon dag gådt förbi med mindre jag ei wördadt min Höga Gynnares ädelmodiga hierta, samt admirerat dess höga egenskaper. Här i en tid som så nyttigt upofras til hela werldsens uplysning, har jag ei welat den anwända til mina egna afsigters befordran hos Wälborne Herr Archiatern som så ömt och kraftigt altid tagit del i mina äfwentyr. Himlen förläne Wälborne Herr Archiatern med hela dess höga famille al sköns wälsignelse så i det nu snart tilstundande år som i många derpå följande. Fast frånwarande söker jag än draga fördel af Wälborne Herr Archiaterns diupa insigter. J dessa dar har jag med nöije efter mycken längtan öfwerkommit Tom III Syst[ema] nat[urae] hwarefter jag tillika med Herr Ferber från Carlskrona som nu wistas i Paris, rangerar Lafosses stensamling. Mina Commissionerer, Herrar Docteur Hemberg och Magister Juslenius hafwa beklagligen ei ännu öfwerskickat något af mit mig af Herr Wälb[orne] Archiatern til befordrade stipendium, så at jag i brist deraf, måste i wåhras eftersätta en del af mina botaniska studier, hwartil jag en del deraf ärnade. Således war jag för största delen nödsakad at förestå Herr Lafosses widlöftiga practique wid dess sjukhus, såsom ock at arbeta i dess här uprättade lärohus. Dess lilla trägård, bestående af 1000 plantes usuelles har jag inrättat efter systema naturae. Om som jag altså ei haft lägenhet at så tidigt och ofta jag åstundat, at besöka Trianoms trägård, som är 4 starka franska mill från staden; ty har jag accorderat med kongs-trägårdsmästaren i Paris, för at få samma tilgång til den här warande trägården, af hwilken jag mig wid alla tider mig betienar. J slutet af sommaren har jag inlagt ungefär 1000 örter tagne på samma ställe, och skall jag dermed continuera nästkommande. Jag genomgår nu orangerierna, samt gör mig en samling af alla slags frön som jag delar med trägårdsmästaren. Af de färska, som hämtades förleden sommar, skall jag öfwersända dem jag menar wara rarare, tillika med dem Wälborne Herr Archiatern behagade befalla förleden wåhras Det är mig et stort hinder wid denna trägården, at man ei ännu antagit Wälborne Herr Archiaterns namn. Här blomar nu en ört som man här kallar Calceolaria foliis scabiosae vulgaris. Dess fröhus följa med här innelykt, frön deraf skall jag bemöda mig at förskaffa. Jag giorde en resa i sälskap med Herrar Lafosses, Richard pere et fils, de Jussieu le neveu etc. til Rouen, Haver de grace, Honfleur 60 a 70 mill från Paris i tanka at herborisera.

Wi wände alla om hem förnögda, men ingen war mer lastad än iag, och ingen hade mindre pengar at låta lappa sina kläder än jag. Frön af viola rothomagensi tog jag wid samma tilfälle med många flera örter. Academia Rotho[ma]gensis hedrade oss med sit sälskap samt anmälte Wälborne Herr Arch[iatern] sin wördnad. Kongl[ige] Cabinetet har mäst i 2 år warit tilstängt, och hoppas man det man wid påsktiden får det åter öpet samt rangerat. M[onsieur] Daubenton arbetar derpå. Herr Adansson har nu under händerna et stort wärk som skall innehålla alla 3 rikens afritade, innehållande öfwer 30,000 Species; Han beklagar sig öfwer publicum, som ei accorderat honom så allment bifall han förwäntat. Han har giordt en samling af alla figurer hos autorerna på hwart et species således, så at han waldt och utklipt löfwen hos en autor som fästad wid en gren af en annan autors figure, hwilken sedermer blefwit fogad til en stam af den 3 figuren etc. Samma Herre har äfwen nu i sina händer en memoir öfwer en ny species Acari, som dess autor Herr Myller Danois har öfwerskikkat til academien. Han har anmärkt uti en note det Hans observation han hade meddelt den copulation emellan Chrysomela graminis et alni ni fallor, ei hade blefwit efter dess observation införd i Wälborne Herr Arch[iaterns] senare uplaga: Han nekar sig hafwa warit af samma tanka, som stridande mot hwad han sedt och skrifwit. Emedlertid gör han af denna acarus et nyt genus hwilket Han kallar Hydna för dess cauda elongata compressa. Dessutom ytrar sig samme Herre det Han giordt många och betydande observationer öfwer insecternas copulation, som Han med tiden wil communicera. Det som synes något besynnerligit wid detta species är at Honan lägger sig wid copulation ofwanpå Hannen? Magister Björnståhl med Herrar Rudbeckerna mår wäl och följer hofwet efter. På min begäran har han warit så god och recommenderat genom H[ögwälborne] Herr Grefwe Bernsdorf Herr Lafosse hos Hans danska M[aijestä]t til en årlig pension af 24,000 livres, med namn af Inspecteur general des Haras et des Ecoles du Roi de Danemark. Han wäntar dagligen på fullmagt och lagar sig til at resa öfwer til Sleswig deräst Scholan skall inrättas. Herr Lafosse wil obligera mig til at giöra sig sälskap; men som största bördan blefwo min lått äfwen då ty mottager jag nödigt dylika tilbåd. Men som wärre är kan jag ei heller mottaga dessa tilbud, om än de woro 100falt bättre, så länge jag ei fåt et nådigt afsked. Emedlertid löpa åren förbi tillika med tilfällen, som jag kunnat här haft, samt bekymret förökes. Den Danska Monarchen har här warit mycket firader. Hofwet har haft för honom al möijlig attention. Han har här passerat för et lyckligt och qwikt genie och mycken presence d'esprit: Den franska Monarchen sade sig kunna wara den danskas farfar i anseende til åldren, hwarpå han fick straxt af den sednare til swars, at i dess lyckas fullbordande Honom ingen annan förmohn fattades, än äfwen den samma. Då den Franska Kungen wille kalla den danska wid sit antagna Grefnamn, bad han om ursäkt hafwa glömt bort det: derpå den danska swarade straxt det Hans Christligaste Maijestät hade så mottagit och fägnat den danska Kungen at Grefwen war hemskickad til sina norska hyddor. Alla matwahrors wärde stiga öfwer alt wanligt bruk. Här talas annars ei om annat än mord, huger, röfweri och krig. Gud beware mig från alt sådant och förhielpe mig til något brödstycke. Jag utber mig äran förblifwa med all wördnad

Wälborne Herr Archiatern och Riddarens

ödmiukaste tienare
Pierre Hernquist.

Paris d[en] 19 Dec[ember] 1768.

upSUMMARY

Peter HernquistHernquist, Peter (1726-1808).
Swedish. Veterinarian. Studied at
Uppsala under Linnaeus, at Greifswald,
Lyon and Paris. He established Sweden’s
first school of veterinary medicine at
Skara. Correspondent of Linnaeus.
assures Linnaeus of his constant gratitude and respect, even if his letters are not very frequent. He wishes Linnaeus and his family all possible happiness for the forthcoming new year. Hernquist is now the happy owner of volume III of Systema naturae [Hernquist refers to to the ”Regnum Lapideum” of the Systema naturae, 12th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
], which is now his guide, when, together with Johan Jacob FerberFerber, Johan Jacob
(1743-1790). Swedish. Professor of
chemistry at Mitau, of mineralogy at St
Petersburg. Superintendent of the board
of mines, Berlin. Correspondent of
Linnaeus.
, he is arranging Philippe Etienne Lafosse’sLafosse, Philippe Etienne
(1739-1820). French. Veterinary
surgeon, Paris. Assisted by Peter
Hernquist, he started a private school
for veterinary studies,
mineral collection. HembergHemberg, Swedish. and Samuel JusleniusJuslenius, Samuel (1734-1809).
Swedish. Lector, Skara.
, the responsible commissioners, have not yet sent the scholarship he was awarded. Consequently, lack of money forced him to give up the study of botany during the spring and instead work in Lafosse’s veterinary clinic and also teach there. Its little garden with 1000 plants has been arranged by Hernquist with Systema naturae as a guide. As the Trianon is fairly distant, he has obtained permission from the Jardin du Roi [Jardin des plantes, ParisJardin des plantes, Paris,
French. The Jardin des plantes was
founded in 1597 to produce flower models
for the manufacturing of tapestry in
Paris. In 1626 it became a garden for
medical and pharmaceutical plants. In
1739 it was again transformed to le
Jardin du roi, where also a natural
history museum was built. Later in the
eigteenth century a zoological garden
and a library were added.
] to study in the garden there, which he makes extensive use of. He has now collected 1000 plants and will continue the following summer. He also collects seeds from the greenhouses and shares them with the gardener. He will send rare ones collected the previous summer together with those ordered by Linnaeus. A problem is that they have not yet adopted Linnaeus’s botanical names. Hernquist specifically mentions a plant described as Calceolaria foliis scabiosae vulgaris, the seed-vessel of which is enclosed; the seeds will be sent as soon as they are available. Together with gentlemen like Lafosse, the Richards, father [Claude RichardRichard, Claude (1705-1784).
French. Botanist. The king’s gardener at
the Trianon. Father of Antoine Richard.
Correspondent of Linnaeus.
] and son [Antoine RichardRichard, Antoine (1735-1807).
French. Gardener at the Trianon. The son
of Claude Richard.
], Jussieu’s nephew [Antoine Laurent de JussieuJussieu, Antoine Laurent de
(1748-1836). French. Professor of
Botany at the Jardin des Plantes in
Paris 1770-1826. Nephew of Antoine,
Bernard and Joseph de Jussieu.
], Hernquist has made an excursion to Rouen, Haver de grace and Honfleur.

They returned very content, but none of them brought back a heavier load or had less money to patch the clothes than Hernquist. Academia Rothomagensis honoured them with its attendance and sent its respects to Linnaeus. The Royal Cabinet has been closed for two years but, thanks to Louis Jean Marie DaubentonDaubenton, Louis Jean Marie
(1716-1800). French. Curator at Jardin
des plantes in Paris. Professor of
mineralogy. Correspondent of Linnaeus.
, it will be reopened by Easter. Michel AdansonAdanson, Michel (1727-1806).
French. Botanist. Travelled in Senegal.
An opponent of Linnaeus. Correspondent
of Linnaeus.
is working on a work, which will contain 30,000 species, all illustrated, from all the three realms of nature. He complains of lack of enthusiasm for his endeavours among the public. He is also commenting on a study on a new species of Acarus sent to the Academy of sciences in Paris [Académie royale des sciences, ParisAcadémie royale des sciences,
Paris,
French. The French
Académie des sciences was founded
in 1666 and became a royal academy in
1699. Correspondent of Linnaeus.
] by Otto Frederik MüllerMüller, Otto Frederik
(1730-1784). Danish. Zoologist.
Correspondent of Linnaeus.
. Adanson has remarked that his observation on Crysomela has not yet been included into Linnaeus’s latest edition. He makes this Acarus a new genus naming it Hydna and intimates that he has made many interesting observations of the copulation of insects. Jacob Jonas BjörnståhlBjörnståhl, Jacob Jonas
(1731-1779). Swedish.
Orientalist. Studied in Uppsala and
attended Linnaeus’s lectures. Travelled
in Europe and Asia (1767-1779). Died in
Saloniki, Greece. Correspondent of
Linnaeus.
and the Rudbecks [Adolph Fredrik RudbeckRudbeck, Adolph Fredrik
(1754-1825). Swedish. Military officer.
Son of Adolph Rudbeck, brother of Carl
Fredrik Rudbeck. Accompanied, together
with his brother, Jacob Jonas
Björnståhl on his travels,
but returned soon to Sweden.
and Carl Fredrik RudbeckRudbeck, Carl Fredrik
(1755-1814). Swedish. Military officer.
Son of Adolph Rudbeck. Brother of Adolph
Fredrik Rudbeck. Accompanied, together
with his brother, Jacob Jonas
Björnståhl on his travels.
] are well and accompany the Court. At Hernquist’s request, Count Johan Hartvig Ernst BernsdorfBernstorff, Johan Hartvig Ernst
(1712-1772). Danish. Count. Minister of
foreign affairs. Correspondent of
Linnaeus.
has recommended Lafosse to the Danish Court for an annual pension of 24,000 pounds. He will be in charge of the royal breeding-studs in Danmark and is preparing to go to Schleswig. He wants Hernquist to join him, an offer he declines. The Danish King [Christian VII, King of DenmarkChristian VII, King of Denmark
(1749-1808). Danish. Reigned 1766-1808.
] is very popular in France and has been the centre of attention in court circles. He seems intelligent and amusing; Hernquist tells some anecdotes about his wittiness. However, the usual everyday talk among ordinary people concerns less fashionable things, such as death, murder, famine, plundering and war.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VI, 488-489). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1917), vol. I:7, p. 89-92   p.89  p.90  p.91  p.92.